Cihelná fasáda

Logo

Cílené restaurování cihel

Cihlová fasádaKeramické stavební materiály –
od počátků po průmyslovou revoluci

První cílená výroba cihel a jejich použití pro výstavbu jsou známy z doby cca 4000 let př. n. l. z Mezopotámie. Ve starověku byl tento materiál používán méně, větší význam pak získaly cihly opět za dob římských, i když převážně pro vojenské stavby. Z doby až do sklonku středověku je nakonec známo jen málo významných cihlových staveb. Pojmem pro cihelnou architekturu v severní a střední Evropě pak je cihlová gotika. Z režných cihel zde bylo, především v hansovních městech, postaveno mnoho sakrálních staveb, ale také např. radnic.

Při výzdobě fasád byl povrch cihel zušlechťován engobami nebo glazurami, k vytváření ornamentů sloužily cihelné tvarovky. S nástupem industrializace našly cihly uplatnění také při výstavbě továren, provozně -technických budov a mostů, což bylo způsobeno pokrokem technologie ve výrobě cihel. Na rozdíl od přírodního kamene má na odolnost cihel rozhodný vliv technologie výroby. Na základě poměrně malého formátu cihel a tím podstatně většího podílu spár, opět při porovnání s typickými fasádami z přírodního kamene, získává na významu vazba zdiva.

Fasáda z hrubé keramikySložení a struktura stavebních materiálů z hrubé keramiky

Cihly se skládají z jemného podílu tvořeného jílem nebo hlínou, který se u keramiky vypalované při vyšších teplotách, sintrované a slinuté, označuje také jako základní hmota; a ostřiva, pod což se v keramické hantýrce zahrnují podíly hrubšího zrna, jako křemene, živců a slídy. Tyto součásti se během procesu vypalování neúčastní chemických reakcí, nebo jen v omezené míře. Vliv na strukturu, která je měřítkem odolnosti proti zvětrávání, mají:

 
 • surovina (složení jílovitých minerálů, obsah vápna, příměsi, znečištění)
 • příprava (obsah ostřiv, promíchání)
 • tvarování (ruční tvarování, šnekový lis atd. určují vnitřní strukturu)
 • sušení (rychlost, stupeň vysušení)
 • výpal (teplota, čas, vypalovací postup)

Pod pojmem vypalovací postup rozumíme rychlost ohřevu a ochlazování a oxidační nebo redukční charakter pecní atmosféry. Příkladem jejího vlivu může být oranžová cihla, jejíž barva je výsledkem oxidace železitých součástí na hematit, která má černé jádro, v němž se železo vlivem redukčních podmínek nachází ve formě magnetitu.

Teplota vypalování cihel
Výsledky výzkumů dokazují, že teploty vypalování v počátcích výroby cihel činily jen 550–600 °C, zatímco dnes se takzvaný kabřinec nebo zvonivky vypalují až do slinutí tak, aby byla základní hmota zcela sklovitá – s pouze malým celkovým objemem pórů a malým počtem průchozích pórů.

Cihlová fasádaCihly vypalované při nízkých teplotách mají naopak vysokou pórovitost. Přemění-li se jílovité minerály při procesu vypalování jen málo, může mít materiál v extrémním případě ještě schopnost bobtnat vlivem vlhkosti.

Dosažení jednotné teploty v peci umožnila až průmyslová výroba cihel. Ve středověkých polních pecích bylo rozložení teploty v peci velmi nerovnoměrné. Teplota s rostoucí vzdáleností od topeniště klesala, variabilnost struktury cihel byla proto velmi vysoká. To má rozhodující vliv na jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Správné restaurování cihel

Používání spárovací malty u cihlových staveb v historii
Druh spárovací malty byl v historii výrazně ovlivňován místními zdroji surovin. Pro středověké cihlové stavby ve střední Evropě se v první řadě používala vápenná malta, přičemž se pálené vápno hasilo především suchým způsobem. Proto jsou ve spárovací maltě obsaženy vápenné hrudky. Příležitostné znečištění jílovitými minerály způsobuje navíc tvrdnutí vlivem karbonizace a nízké podíly hydraulického pojiva. Na základě nálezů sádry v solích se jako spárovací malta lokálně používala také sádra. S rozvojem cementu se složení spárovací malty změnilo; v počáteční fázi přitom byly často používány malty s vysokým obsahem pojiva.

Spojení mezi cihlou a spárovací maltou
Při analyzování škod na cihlovém zdivu nestačí věnovat pozornost jen samotným cihlám, ale je třeba se zaměřit také na spojení mezi spárovací maltou a jednotlivými cihlami. Pouze neporušený spoj může zaručit dlouhodobé zachování stavební památky. To předpokládá optimální vzájemnou sladěnost materiálů. Jelikož má zůstat zachována originální cihla, musí se vlastnosti spárovací malty se zřetelem na hlediska památkové péče nastavit podle vlastností cihly.

Poškození cihelného zdiva
Projevy zvětrávání lze pojmenovat a klasifikovat analogicky jako u zdiva z přírodního kamene. Důležitými typy jsou:

 • tvorba povlaků
 • odlupování
 • odprýskávání zrna
 • puchýřovatění
 • tvorba trhlin
 • začernání
 • tvorba krust
 • výkvěty solí
 • porůstání řasami/biofilmy

Vždy je třeba zdokumentovat také stav spárovací malty. Zde se setkáváme s těmito charakteristickými znaky:

 • trhliny ve spárovací maltě
 • odtržení malty od boku spáry
 • odprýskávání pískových zrn z povrchu
 • vypadávání spár
 • výkvěty solí
 • znečištění
 • tvorba krust

Příčiny poškození mohou být podmíněny surovinami nebo způsobem zhotovení. K poškození mohou přispívat skutečnosti specifické pro daný objekt nebo také obsah škodlivin ve vzduchu v důsledku lidské činnosti. Stěžejní význam však má voda - na základě zamrzání v prostoru pórů, jako transportní médium solí a také u všech porézních stavebních materiálů. Změna teplot způsobuje především namáhání spoje mezi cihlou a spárovací maltou.

Cihlová fasáda

Analýza stavu objektu / koncepce obnovy
Před konzervací nebo restaurováním poškozeného cihlového zdiva je nejprve třeba objasnit příčiny poškození. Na základě prohlídky objektu a návazné prvotní analýzy poškození se stanoví, jaké odběry vzorků a jaké zkoušky na místě a v laboratoři bude třeba provést. Na základě interpretace výsledků průzkumu je vypracována koncepce obnovy.

Obnova
V závislosti na použitých cihlách se škody projevují na cihlách i spárovacích maltách nebo jsou soustředěny na síť spár. U cihel může konzervace / restaurování zahrnovat tyto kroky:

Čištění

 • tryskání mkročásticemi s malým množstvím vody
 • tryskání mikročásticemi zasucha
 • čisticí pasty

Výměna cihel

 • zpevnění zvětralého povrchu / doplnění zvětralého povrchu
 • minerální restaurátorské malty / tmely
 • při menších hloubkách poškození restaurátorské tmely v organokřemičitém systému (KSE)

Uzavření trhlin / vyplnění dutin pod tvrdými slupkami

 • v systému KSE
 • velmi jemnou minerální suspenzí

Při výskytu značných výkvětů nebo byl-li v hloubkovém profilu zdiva zjištěn vysoký obsah solí:

Odsolení pomocí falešného líce
Odsolení pomocí falešného lícePožadavky na spárovací maltu mohou být velmi rozdílné. Přitom je třeba sladit cílové představy památkové péče s technickými požadavky. Často je maltu třeba na základě předchozích zkoušek připodobnit maltě původní.    

Může však také nastat situace, že již v době výstavby byla použita nesprávná spárovací malta. Když se cement začal prosazovat jako pojivo pro spárovací maltu místo vzdušného vápna, býval poměr kameniva a pojiva často volen podle předávaných zkušeností. Tím vznikly z technického hlediska jednoznačně příliš tvrdé spárovací malty, což mělo negativní vliv na měkké malty, které se v té době zpravidla používaly. Pro měkké cihly by se měly používat i měkké spárovací malty. Pro zdivo z ostře pálených cihel je naopak velmi důležitým kritériem přídržnost malty ve spáře. Z těchto příkladů zřetelně vyplývá nutnost používání odlišných spárovacích malt, které je nutno sladit se specifickými potřebami daného objektu:

 • minerální spárovací malty (měkké/tvrdé)
 • zušlechtěné minerální spárovací malty
 • spárovací malty zhotovené podle původních malt použitých na objektu
 • spárovací malty pojené akrylátem

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace