Fasáda z přírodního kamene

Logo

Cílená konzervace přírodního kamene

Pod pojmem „konzervace přírodního kamene“ rozumíme provedení opatření k redukci rychlosti mechanismů zvětrávání vyvolaných působením přírodních nebo antropogenních (tzn. člověkem vyvolaných) vlivů. Konzervace přírodního kamene představuje bezpochyby jednu z nejkomplexnějších oblastí úloh v rámci údržby a rekonstrukce staveb.

Fasáda s přírodního kameneJe-li tato definice pojmu „konzervace přírodního kamene“ středobodem plánování konzervačního nebo restauračního opatření, musí automaticky přijít otázka, o jaký mechanismus zvětrávání příp. o souhru jakých faktorů se u přírodního kamene, který má být konzervován, jedná.

Odpověď na tuto otázku umožňuje většinou pouze provedení průzkumu. Cíleně zaměřený komplex průzkumných činností, který je nutno specificky definovat pro každý objekt, vychází proto vždy z otázek, na základě jejichž zodpovězení bude možné vypracovat konzervační záměr.

V následujícím textu jsou objasněny nejčastější otázky kladené pracovníkům společnosti Remmers Fachplanung.

Pohled zblízka

Pohled zblízka

Problematika zasolení
Jak již bylo popsáno výše, hrají při zvětrávání stavebních materiálů a tím také přírodního kamene důležitou úlohu soli. Kromě jejich destruktivního působení je třeba brát zřetel i na to, že přítomnost solí negativně ovlivňuje účinnost látek obvykle používaných při konzervaci na ochranu kamene. Znát zatížení solemi je proto důležitým předpokladem pro vypracování sanačního záměru. Pro komplexní pojednání celé tématiky je nutno nejprve najít odpověď na tyto dílčí otázky:

Jakou koncentrací solí je stavební materiál zatěžován?

Jakou solí konkrétně je stavební materiál zatěžován?

Jak jsou ionty solí rozloženy hloubkově?

Až zodpovězení všech tří otázek umožňuje konkrétní vyjádření o smysluplném přístupu k dané úloze. V souladu s tím pak je třeba stanovit odběr vzorků i druh analytických zkoušek.
Znalosti o druhu, množství a rozložení solí ve zvětralém povrchu umožňují vyvinout koncepce ohledně snížení obsahu solí nebo odsolení.

K tomuto účelu jsou k dispozici receptury pro zhotovování bandáží pro odsolování. Pro řešení takovýchto úloh existuje úzká spolupráce s laboratoří Dr. Wendlera v Mnichově, která se specializuje na otázky konzervace – v současnosti se společnost Remmers Fachplanung podílí na projektu EU „Desalination“.

 

Otázky struktury
Zvětrávání opracovaného přírodního kamene s sebou zpravidla nese změnu jeho struktury v oblasti povrchu. Aby bylo možné poškození a.) klasifikovat a b.) cíleně ošetřit, je v mnoha případech smysluplné podrobit strukturu mikroskopickému zkoumání. Pro tyto účely má společnost Remmers Fachplanung možnost využívat metody práce optické i rastrovací elektronové mikroskopie. Jejím kompetentním partnerem v této oblasti je oddělení analytické mikroskopie stavebního materiálu Ústavu pro zkoušení materiálů MPA v Brémách.

Fasáda z přírodního kamene

Detailní znalosti ohledně struktury zvětralých povrchů představují v mnoha případech základ pro další úvahy týkající se úlohy „zpevnění a konsolidace“. Tato úloha, která je kromě přírodního kamene relevantní i pro ostatní popsané minerální podklady, se povětšinou řeší na bázi esteru kyseliny křemičité, v ojedinělých případech je možné jako doplněk použít nanášení roztoků na bázi organických pojiv (např. akrylátů).

Může za všechno voda!?

Věž kostelaBobtnání vlivem vlhkosti
Proces hygroskopické dilatace je důležitým mechanismem v komplexní souhře různých faktorů, které jsou pro zvětrávání relevantní. Zejména u určitých variet přírodního kamene, které jsou z hlediska konzervace velice náročné, jako např. jihoněmecké pískovce stuttgartské formace, rýnský tuf, münsterlandský baumberský vápnitý pískovec nebo cottský pískovec pocházející z Labských pískovců, stejně jako pražská „zlatá“ opuka, je zvětrávání hygroskopickou dilatací přinejmenším silně ovlivňováno. Proto je znalost hodnot hygroskopické dilatace u neošetřeného a ošetřeného materiálu velmi důležitá jako podklad pro vypracování záměru.

Remmers Fachplanung má jako zvláštnost pro měření bobtnání vlivem vlhkosti k dispozici multidilatometer, pomocí nějž lze stanovit bobtnání v trojrozměrném průběhu od povrchu stavebního materiálu do hloubky.

Měření bobtnání vzorku přírodního kamene slouží ke zjištění základních údajů ohledně možnosti redukce tohoto mechanismu poškozování. Přitom se primárně zkoumá funkčnost prostředku pro snižování bobtnání – v ojedinělých případech se měří a hodnotí funkčnost v kombinaci s jinými prostředky na ochranu kamene, jako např. zpevňovači kamene nebo hydrofobizující impregnací.

Profily pevnosti
Cílem každého zpevňovacího zákroku je obnova vyrovnaného profilu pevnosti. Jelikož se v přírodě v závislosti na typu přírodního kamene, jeho specifické expozici a zatížení vyskytují velmi rozdílné profily zvětrávání, lze logicky také ošetření koncipovat pouze specificky pro určitý objekt. Základem pro vypracování koncepce jsou profily pevnosti, které se zjišťují před ošetřením zpevňujícími látkami na ochranu kamene a po něm. Pro tyto účely používá Remmers Fachplanung v laboratoři ultrazvukový měřicí přístroj pro stanovení dynamického modulu pružnosti v průběhu profilu, pro měření in situ na objektu pak přístroj na měření vrtatelnosti.

Měření profilů pevnosti doplňují popsaná zkoumání struktury a provádějí se zpravidla před a po provedení zpevňujících opatření na vrtném jádru za účelem stanovení koncepce zpevňování.

Profily pevnosti

Nasákavost
Mnohé otázky zvětrávání a konzervace stojí v přímé souvislosti s vodou, která proniká do stavebního materiálu v kapalné formě. Vzhledem k těmto skutečnostem je stanovení nasákavosti, jejíž měření je takřka triviální záležitostí, často důležitým parametrem pro stanovení konzervačního záměru koncepce. Nasákavost je u druhů kamene se sklonem k bobtnání vhodné hodnotit v kombinaci s bobtnavostí kamene také po provedení vodoodpudivé úpravy.

Výsledky k tématu „hydrofobizace“ lze interpretovat velice rozdílně a v praxi vyúsťují ve značný počet možných koncepčních variant. Remmers Fachplanung přitom již dnes při navrhování koncepce používá podstatné prvky připravované směrnice WTA „Použití hydrofobizující impregnace na minerálních podkladech“.

Zkoušky ohledně vodoodpudivosti mívají zpravidla spojitost s aplikací organokřemičitých látek na ochranu kamene. Ty mohou působit jak do hloubky pod povrch přírodního kamene (impregnace), tak na jeho povrchu (lazury, tmely). Příslušné výsledky představují kritéria pro rozhodování ohledně otázek vodoodpudivosti, uvedená také ve zmíněné směrnici WTA.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Poslat na e-mail TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Barvy na dřevo | Fasády | Izolace | Penetrace | Sanace