• Imprägnier-Lasur

  Číslo produktu 207220

  Imprägnier-Lasur

  Tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel

  Odstín: ořech | 2072
  Odstín: ořech | 2072
  Vyberte barvu
  Balení

  Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,93 g/cm³
  Bod vzplanutí > 61 °C
  Zápach Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Konzervační látky 3-Jod-2-propinylbutylkarbamát

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vodoodpudivý
  • Prostupný pro vodní páry
  • Neloupe se
  • Ochranný film proti plísni a řasám
  • Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Podklad musí být pevný, suchý, čistý a zbavený separačních látek (olejů, mastnoty, vosku).

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dřevo v exteriéru musí být chráněno, před hnilobou a zamodráním, pomocí výrobku Holzschutz-Grund* .

    Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Natřete.

    Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Čelní plochy opatřete odpovídajícícm odstínem (nejméně 2 nátěry).

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. V případě silně nasákavých dřevin, nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se může proces schnutí prodloužit.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec (přírodní štětiny)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 160 ml - 180 ml Total / m²
   • 160-180 ml/m² pro 2-3 nátěry (podle typu a nasákavosti dřeva)

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty