Číslo produktu 204620

  Holzschutz-Grund

  Impregnace dřeva na bázi rozpouštědel, s preventivním účinkem proti zamodrání a hnilobě

  Výstrahy

  • Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydové pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,82 g/cm³
  Zápach Mírný zápach po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 11 s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce (pouze jako základ): např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
  • Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Chrání proti hnilobě a zamodrání
  • Odolný vůči nabobtnání, reguluje vlhkost
  • Rozpouštědla s mírným zápachem
  • Dobrá přilnavost pro následné nátěry
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Privátní uživatelé: natírání pomocí lazurovacího štětce. Profesionální uživatelé: nátěr, máčení, ponořování, stříkání - pouze v uzavřených zařízeních.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

   • Sušení

    Po cca 24 hodinách při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětce, máčení, ponořování, stříkací tunel

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 150 ml - 160 ml Total / m²
   • Preventivní účinek proti zamodrání a hnilobě při 140-160 ml/m². Na základě praktických zkušeností víme, že je nutné nanést minimálně 2 nátěry, abyste docílili nanesení požadovaného množství.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

    Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.