• Induline GL-350

  Číslo produktu 261020

  Induline GL-350

  Lazurový základní nátěr na bázi rozpouštědel s s konzervantem nátěrového filmu

  Button remmers-mix
  Odstín: bezbarvý | 2610
  Odstín: bezbarvý | 2610
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) cca 0,85 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku mat
  Konzervační látky 3-Iod-2-propinylbutylkarbamát
  Viskozita (20 °C) cca 30 s v ISO pohárku 3

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: např. okna a dveře (včetně jejich vnitřních částí)
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Pro tvarově nestálé dřevěné dílce i jako tenkovrstvá lazura

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
  • Dobrá stékavost na hrubém a impregnovaném dřevu
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům
  • Dlouhá doba zpracovatelnosti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

    Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu, špíny, mastnoty a vosků.

   • Přípravy

    Staré nátěry (např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy), kůru, lýko a špínu beze zbytku odstraňte.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Hladké, ohoblované dřevěné plochy, pokud je to možné, před natíráním obruste a zbavte prachu, čímž dosáhnete lepšího vsakování barvy.

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Nanášecí stroj
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

    Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • V odstínech farblos (bezbarvý), bílý a hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen nepřímo, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Čelní plochy opatřete Dauerschutz-Lasur UV v odpovídajícím barevném odstínu (min. ve 2 vrstvách).

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

   • Sušení

    Přelakovatelný: po cca 24 hodinách (při 20 °C a 65 % r.v.)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nanášecí stroj
   • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Štětec, ponorná vana, máčecí zařízení, stříkací zařízení, nanášecí stroj

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 100ml/m² na pracovní postup

   • V závislosti na způsobu zpracování, druhu dřeva a na povrchu dřeva.

  • Obecné pokyny
   • Zejména při sériové výrobě je nutné zajistit dobré větrání a odvětrání.

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je určené pro přímý styk s potravinami nebo krmivy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.