• Induline GW-201
 • Induline GW-201
  • Induline GW-201
  • Induline GW-201

  Číslo produktu 243963

  Induline GW-201

  Vodou ředitelný, bílý koncentrát pro základní nátěr s konzervantem nátěrového filmu

  Button VOC FR A+
  Odstín: Induline GW-201 | 2439
  Odstín: Induline GW-201 | 2439
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylátová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,22 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Konzervační látky 3-Jod-2-propinylbutylkarbamát
  Viskozita Doby výtoku cca 55 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Hospodárný: koncentrát zředěný vodou je připravený pro máčení nebo polévání
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku obsažených látek, rozpustných ve vodě
  • Dobrá stékavost na hrubém a impregnovaném dřevu
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15°C až do max. +30 °C.

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

    Pro aplikaci máčením a poléváním nastavte viskozitu vodou na 35–40 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm.

    Po zaschnutí proveďte mezivrstvu tímto produktem nebo vhodným nátěrem pro mezivrstvy.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 – 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

    Zvýšení viskozity v důsledku odpařování musíte vyrovnat vodou (požadovaná viskozita: doba výtoku cca 35–45 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).

    V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2–1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

    Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

   • Sušení

    Přelakovatelný: po cca 4 hodinách (při 23 °C a 50 % r.v.) Přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: po cca 90 minutách (20 minut okapání/50 minut fáze schnutí (35 – 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ponořování Polévání/stříkací tunel
   • Akrylový štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací tunely

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 80 ml - 120 ml / m² na pracovní postup
   • 80 - 120 ml/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

    Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je určené pro přímý styk s potravinami nebo krmivy.