• Induline GW-306

  Číslo produktu 347603

  Induline GW-306

  Vodou ředitelný základní nátěr s ochranou proti hnilobě a zamodrání

  Button VOC FR A+
  Odstín:
  farblos, stabilizující lignin | 3476
  Odstín: farblos, stabilizující lignin | 3476
  Vyberte barvu
  Balení

  Výstrahy

  • Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Speciální pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 1,015 - 1,13 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Konzervační látky IPBC (3-Jod-2-propinylbutylkarbamát)
  Viskozita (20 °C) Doba výtoku cca 24-26 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
  • Dobrá stékavost na surovém dřevu
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Vynikající přilnavost (za mokra)
  • Chrání proti hnilobě a zamodrání
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

  • Zpracování
   • Vakumat
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: +15 °C do +30 °C. Podmínk yzpracování mezi +15 °C do + 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 – 80 %.

   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    U dřevin které obsahují třísloviny provádějte urychlené schnutí.

    U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 – 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

    Zvýšení viskozity v důsledku odpařování musíte vyrovnat vodou (požadovaná viskozita: bezbarvý odstín, speciální odstíny, stabilizace ligninu: doba výtoku cca 23-27 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm, u bílého odstínu: doba výtoku cca 35–45 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).

    Pro lepší rozliv za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zřeďte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.

    V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2–1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

    Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

   • Sušení

    Přelakovatelný: po cca 4 hodinách (při 23 °C a 50 % r. v.) Přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: cca po 90 minutách (20 minut okapání/50 minut fáze schnutí (35 – 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vakumat
   • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení, Vakumat

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • cca 120 ml - 140 ml / m² na pracovní postup
   • 120-140 ml/m² na pracovní postup

   • V závislosti na způsobu zpracování, druhu dřeva a na povrchu dřeva.

  • Pokyny k likvidaci
   • Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

    Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.