• iQ-Top SLS

  Číslo produktu 023020

  iQ-Top SLS

  Armovací a tenkovrstvá omítka

  Odstín: starobílá | 0230
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hodnota AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Třída reakce na oheň A1
  Tloušťka vrstvy 2 - 5 mm
  Sypná hmotnost Cca 0,8 kg/dm³
  w80 0,0317 m³/m³
  Záměsová voda 7,0 - 7,5 l / 20 kg
  Difuze vodní páry µ 14
  wsat 0,5211 m³/m³
  Tepelná vodivost λ 0,479 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Armovací a tenkovrstvá omítka v systému iQ-Therm

  Vlastnosti

  • Odolný vůči plísni
  • Paropropustný
  • Vysoká kapilární vodivost
  • Celková tloušťka vrstvy cca 5 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

    Ve vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

    Druhou vrstvu nanášet metodou čerstvý do čerstvého.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, filcové hladítko, houbové hladítko, zubová stěrka, strhávací lať (Alu)

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 0,9 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 0,9 kg/m²/mm tloušťky

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Výrobní závod: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.