• Öl-Farbe [eco]
  eco
  výrobek

  Číslo produktu 4600765101

  Olejová krycí barva [eco]

  Vodou ředitelná krycí barva na bázi obnovitelných surovin pro dřevo v interiéru a exteriéru

  Odstín: bazaltová šedá (RAL 7012) | 7651
  Odstín: bazaltová šedá (RAL 7012) | 7651
  Vyberte barvu
  Balení

  Produkt s ukončenou výrobou Jedná se o zboží, u kterého je v této variantě doručení možné jen v omezeném množství. Pro další informace o dostupnosti nebo alternativách kontaktujte prosím svého obchodně- technického zástupce firmy Remmers.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Na bázi rostlinných olejů
  Hustota (20 °C) cca 1,2 g/cm³
  Zápach Jemný
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Základ, mezivrstva i konečný nátěr
  • Dřevěné úly, úly a další dřevěné komponenty ve včelařství

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • 3v1: izolační základ, mezivrstva a vrchní vrstva
  • Na vodní bázi, s velmi nízkým obsahem rozpouštědel
  • Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 70%
  • Certifikovaná zdravotní nezávadnost pro včely
  • Veganský produkt na základě dostupných informací
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Neskapává
  • Elastický
  • Neloupe se
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku obsažených látek, rozpustných ve vodě
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Aby nebylo nutné následně použít ochranné přípravky na dřevo, musí být konstrukce sestavená tak, aby odpuzovala vodu (tj. vyhněte se vodorovným plochám, příčným řezům, kapilárním spárám, mokrým a vlhkým místům, kontaktu se stříkající vodou, ostrým hranám).

    U2_HL_7

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Olejová krycí barva [eco] (bílá a světlé odstíny) nežloutne v reakci s vodorozpustnými látkami obsaženými ve dřevě. Pro získání ještě většího ochranného efektu v první vrstvě doporučujeme použít výrobek Speciální izolační základ.

    Aby se zabránilo znečištění sousedících stavebních prvků látkami obsaženými ve dřevě (např. u výplní v hrázdění), ošetřujte dřevo ze všech stran.

    Všechny zvětralé karbolinové nátěry přetírejte pouze pomocí tmavých barevných odstínů, vždy provádějte zkušební nátěry.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Štětec
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu minimálně +5 °C do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte a ihned natírejte.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    V případě potřeby naneste další vrstvu.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 6 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny dvakrát Ochranným nátěrem příčných řezů

    Nepoužívejte na dřeva impregnovaná boritou solí.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Teprve během schnutí vznikne barevný odstín shodný se vzorkem.

   • Sušení

    Přetíratelný: po cca 6 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Menší rozředění produktu, příliš vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení k natíraní, nanášené množství a doba schnutí mohou značně snížit izolační vlastnosti. Při nátěrových systémech na vodní bázi hrozí vždy zbytkové riziko ohledně vytékání (prosakování) látek obsažených ve dřevě.

    Podle druhu použitého dřeva, např. dubu, může docházet na základě obsažených látek ke zpomalení procesu schnutí.

   • Ředění

    Připraven k využití

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Akrylový štětec, váleček z mikrovlákna

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

    U znečištěných textilií může dojít k samovznícení, proto je namočte do vody, skladujte v požárně odolných nádobách ponořené do vody a zlikvidujte.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • 75 ml na pracovní postup / m²
   • cca 75 ml/m² na nátěr

    Bílé a světlé barevné odstíny:
    3 nátěry Olejovou krycí barvou [eco],
    pro ještě vyšší ochranný efekt použijte 2 nátěry Speciálního izolačního základu a 1 nátěr Olejovou krycí barvou [eco]

    Střední a tmavé barevné odstíny:
    2 nátěry Olejovou krycí barvou [eco]

  • Obecné pokyny
   • Světlé, zejména bílé, olejovo - alkydové barvy na bázi vody nebo rozpouštědel časem vytváří více nebo méně výrazné žluté zabarvení.

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.