• Primer H

  Číslo produktu 064205

  Primer H

  Základní nátěrová barva s hydrofobním účinkem

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled Bezbarvá kapalina
  Hustota (20 °C) Cca 0,8 g/cm³
  Obsah pevných látek Cca. 4 %
  Bod vzplanutí Cca 22 °C
  Ředidlo Bezvodý alkohol (nemísitelné s vodou)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Nasávací minerální podklady

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Vyrovnává savost
  • Odolný alkáliím
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Proniká do hloubky
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +25 °C

   • Před použitím protřepejte.

    Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Sušení

    Při +20 °C a65% rel. vlhkosti vzduchu přepracovatelný po 24 h

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Nevytvářejte lesklé povrchy.

    Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte.

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Štětec, váleček, hranatá malířská štětka, vhodné stříkací zařízení

   • Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml - 400 ml Total / m²
   • Cca 0,2 - 0,4 l/m² dle podkladu

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty