• iQ-Top SLS

  Číslo produktu 023020

  iQ-Top SLS

  Armovací a tenkovrstvá omítka

  Button Energie Effizienz

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hodnota AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň Třída A1
  Plošná hmotnost Cca 0,8 kg/dm³
  w80 0,0317 m³/m³
  Záměsová voda 7,0 - 7,5 l / 20 kg
  Difuze vodní páry µ 14
  wsat 0,5211 m³/m³
  Tepelná vodivost 0,479 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Armovací a tenkovrstvá omítka v systému iQ-Therm 30

  Vlastnosti

  • Odolný vůči plísni
  • Paropropustný
  • Vysoká kapilární vodivost
  • Celková tloušťka vrstvy cca 5 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

    V vrchní třetině omítkové vrstvy zapracovat armovací tkaninu, přesah pásů tkaniny min. 10 cm.

    Druhou vrstvu nanášet čerstvý do čerstvého.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, filcové hladítko, houbové hladítko, zubová stěrka, strhávací lať (Alu)

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 0,9 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 0,9 kg/m²/mm tloušťky

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.