• iQ-Fill

  Číslo produktu 023215

  iQ-Fill

  Plošná stěrka a štuková omítka

  Button Energie Effizienz

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Tloušťka nánosu Do 2 mm
  Hodnota AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň Třída A1
  Zrnitost 0,5 mm
  Plošná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Záměsová voda 4,5-4,7 l/15 kg
  Propustnost vodní páry µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Tepelná vodivost 0,48 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Interiéry
  • Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
  • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

  Vlastnosti

  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vysoká kapilární vodivost
  • Vysoká přídržnost
  • Odolný vůči vlhkosti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • VA1_M_715

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Armovací vrstva

    Materiál natáhnout zubovou stěrkou v tloušťce 3 mm.

    Perlinku zapracovat doprostřed dosud čerstvé armovací vrstvy.

    Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Materiál nanést v tloušťce 2 mm přes ztuhlou armovací vrstvu.

    Natahovat do hladka vhodným nářadím.

    Následné zpracování povrchu provádět po zatuhnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    VA2_M_575

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Míchací zařízení, hladítko, dřevěné a filcové hladítko, zednická lžíce, houbové hladítko

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy, v průměru 3,0 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zavlhčovány zezadu.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.