• FM SAN

  Číslo produktu 106130

  FM SAN

  Modifikovaná výplňová spárovací hmota

  Button G Cert
  Varianta:
  ≤ 1,0 mm
  Varianta:
  M5
  Odstín: speciální barvy* | 1061
  Odstín: speciální barvy* | 1061
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) > 5 N/mm² (M5)
  Dynamický E-modul > 7.000 N/mm²
  Certifikace GG-CERT
  Zrnitost Cca 1 mm
  Otevřená pórovitost Cca 30 Vol.-%
  Záměsová voda Cca 12 % odpovídá 3,6 l/30 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • První vyspárování a sanace spár
  • Zdivo z cihel a přírodního kamene
  • Maltové spáry 5 – 30 mm

  Vlastnosti

  • Dobrá přilnavost
  • Hydrofobně nastavitelný
  • Je možný zvláštní barevný odstín (pigmenty odolné vůči UV záření)
  • Doppelt hydrophob einstellbar
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Hloubka spáry nejméně 2 cm nebo dvojitá šířka spáry

    Broušení spár může vést k odlomení okrajů spár.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Doporučujeme při spárování pracovat pokud možno ve dvou vrstvách a spárovací maltu zatlačit tak, aby lícovala. Povrch stáhněte, ale příliš neuhlazujte.

    Míchejte pouze takové množství malty, které lze zpracovat během cca 2 hodin.

    Otevřené, vyčištěné spáry navlhčete.

    Aplikaci tenké vrstvy v okrajích nerovností lze usnadnit přidáním přípravku Haftfest do záměsové vody (poměr 1:10). Díky tomu se poněkud zpomalí tvrdnutí a zvýší se přídržnost k podkladu.

    Po aplikaci zpracujte nástrojem pro profilování (např. částí hadice).

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

     

    VA1_FM_1

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Způsob a doba trvání následného ošetření a povrchové úpravy mají vliv na barvu.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Přilnavost se zvýší přidáním přípravku Haftfest do směšovací vody (poměr 1:10).

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, spárovačka, šablona tahání profilů, hadice

   • Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,6 kg / l dutiny
   • Cca 1,6 kg/l objemu

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Speciální barva podle odstínu č. (č. MF, barevný rozsah, NCS apod.) nebo zaslání vzorku (v případě proměnlivé nebo měňavé barvy jasně označte požadovaný odstín).

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.