• MB 2K
 • MB 2K
  • MB 2K
  • MB 2K

  Číslo produktu 301408

  MB 2K

  Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

  Prüfbericht 5382/119/14, 5383/120/14, 5344/081/14

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Báze polymerní pojivo, cement, aditiva, speciální plniva
  Reakce na oheň Třída E (DIN EN 13501-1)
  Doba vytvrzení (5°C /90 % rel. vlhkosti) cca 18 hod. pro 2 mm tloušťky vrstvy
  Hustota hotové směsi cca 1,0 kg/dm³
  Konzistence pastózní
  Přemostění trhlin ≥ 3 mm (při tloušťce suché vrstvy ≥ 3 mm)
  Tloušťka vrstvy 1,1 mm čerstvé vrstvy odpovídá cca 1 mm suché vrstvy
  Tlaková zkouška na trhliny splněna i bez zesilující vložky
  Difuze vodní páry µ = 1755
  Vodotěsnost až 8 m vodního sloupce

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Rychlá izolace stavebních dílců a nádrží, pro vnitřní i vnější použití
  • Hydroizolace novostaveb
  • Horizontální izolace na zdivo i pod něj (stavební konstrukce)
  • Dodatečné hydroizolace podle WTA
  • Aplikace > 3 m pod úrovní terénu
  • Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce)
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
  • Spřažená izolace (AiV)
  • Adhezní můstek na staré živičné izolace
  • Oprava ploché střešní hydroizolace nad neobydlenými prostory

  Vlastnosti

  • Více než 3 mm testované přemostění trhlin! (podle DIN EN 14891)
  • Rychle vysychá a vytvrzuje po 18 hodinách
  • Splňuje požadavky na silnovrstvé polymerem modifikované izolace na bázi živice (PMBC)
  • Certifikováno, izolující proti radonu
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Neobsahuje živice
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Vysoká pevnost v tahu
  • Velmi dobrá přilnavost na neminerálních podkladech (např. umělé hmoty, kovy, atd.)
  • Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
  • Převrstvitelný (≥ 4h)
  • Odolný UV záření
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Lze jej přetírat a omítat
  • Lze jej natírat, stěrkovat, špachtlovat a stříkat
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleje, mastnoty a odmrazovacích prostředků.

    Jiné než minerální podklady se musí zdrsnit.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Do žlábků vložit spárovací pásky série VF v materiálu a zaoblit na < 20 mm.

    Alternativně vhodnou maltou vytvořit těsnící žlábek.

    Nerovnosti > 5 mm vyplnit vhodnou maltou nebo MB 2K s plnivem Selectmix RMS (v poměru 1:1 až 1:3).

    Prostupy izolací z KG trubek zdrsnit brusným papírem, kovové prostupy případně upravit pískováním.

    V případě potřeby provést ochranu proti negativní vlhkosti.

    Savé minerální podklady penetrovat Kiesolem MB.

    Pórovité, slabě absorpční podklady zatmelit materiálem jako prevenci proti tvorbě pochýřů (spotřeba cca 800 g/m2).

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Kapalnou složku rozmíchat vhodným mísícím nástrojem.

    Práškovou složku rozptýlit v kapalné složce.

    Po cca 1 min. míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    Pokračovat v míchání po dobu 2 min.

    Po celou dobu míchání nechat mísící nástroj u dna nádoby.

  • Zpracování
   • Natírání / Potěr / Nahazování zednickou lžíci / Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C do max. +30 °C

   • Svislá plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Vodorovná plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Po vytvrdnutí izolace se před aplikací potěru položí polyetylenová fólie ve dvou vrstvách jako ochranná a kluzná vrstva.

    Na okrajích je třeba stěrku aplikovat až k horní hraně podlahy, resp. k vodorovné izolaci ve zdivu.

    Vodorovné utěsnění uvnitř a pod stěnami

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Detaily napojení / pracovní spáry

    Rohové a připojovací spáry jakož i připojení k stoupajícím součástem (např. okna od podlahy až ke stropu, dveře atd.) překlenout systémem spárovací pásky VF.

    Materiál lze použít jako kontaktní vrstvu pro dilatační pásku VF (Fugenband VF).

    Prostupy

    Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    Prostupy pro potrubí lze provést pomocí trubkové lepené příruby, nebo trubku zabudovat do izolace pružně či pevně.

    V případě zadržené prosakující vody (tlaková voda) použít trubkovou přírubu Remmers.

    Soklová omítka

    Před následnou aplikací omítky na hotovou izolaci nanést dodatečnou vrstvu materiálu, do které metodou čerstvé do čerstvého nahodit celoplošně omítkový podhoz (SP Prep).

    Převrstvení lze provést bez nutného omítkového podhozu či adhezního můstku armovací nebo lepicí maltou, a to po ca 4 hodinách od provedení izolační vrstvy.

     

    Převrstvení a obkládání

    Po 4 hod. může být provedeno převrstvení lepicí maltou, tmelem nebo armovací maltou.

     

    Nátěry

    Přímé přetření nátěrem je možné disperzními nátěrovými hmotami bohatými na pojivo.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

     

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nezpracovávat na přímém slunci.

    Tmelicí vrstva se obecně nepovažuje za izolační vrstvu.

    Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

    Pohybem materiálu (např. míchaní) v záměsném kbelíku lze zabránit předčasné tvorbě škraloupu.

    Zatuhlý materiál nesmí být opětovně rozmíchán s vodou, lze jej opět rozmíchat pouze s čerstvým materiálem.

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

    Izolace není vhodná pod bodové zatížení bez dodatečné výztužné vrstvy pro rozložení zatížení.

    Při práci v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání (v případě potřeby použít ochranu dýchacích cest).

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchací nástroj, nabírací lžíce, hladicí lžíce, lžíce na tloušťku vrstvy, kartáč na kaly, plošný štětec, váleček

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 9 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,1 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • min. 1,1 kg/m²/mm suché izolační vrstvy Tloušťky vrstev a spotřeby při použití jako flexibilní minerální izolační stěrka MDS v interiéru a exteriéru: viz tabulka spotřeb v části Příklady použití.

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Příklady použití
   • Třídy působení vody
    (DIN 18533)

    Tloušťka suché vrstvy (mm)
    Tloušťka mokré vrstvy (mm)

    Spotřeba (kg/m²) ⁽¹⁾


    Vydat-nost 25 kg (m²)
    W1.1-E/W1.2-E* Vlhkost země
    a netlačivá voda
    Vlhkost země
    a netlačivá voda
    ≥ 2
    caa. 2,2
    caa. 2,2
    caa. 11,3

    W2.1-E** mírné působení tlačivé vody (hloubka ponoření <3 m)

    Nahromazená prosakující voda a tlačivá voda
    ≥ 3
    caa. 3,3
    caa. 3,3
    caa. 7,5
    W2.1-E** mírné působení tlačivé vody (hloubka ponoření <3 m)
    Utěsnění při přechodu na WU betonové součásti
    ≥ 3
    caa. 3,3
    caa. 3,3
    caa. 7,5

    W2.2-E*** vysoké působení tlačivé vody (hloubka ponoření >3 m)

    ---
    ≥ 4
    caa. 4,4
    caa. 4,4
    caa. 5,6

    W3-E** netlačivá voda na zemí překrytý strop

    Netlačivá voda na zemí překrytý strop
    ≥ 3
    caa. 3,3
    caa. 3,3
    caa. 7,5
    W4-E Stříkající voda na základ zdi a kapilární voda ve stěnách a pod stěnami, dotýkajícími se země
    stříkající vody/
    Utěsnění soklu
    ≥ 2
    caa. 2,2
    caa. 2,2
    caa.11,3
    W4-E Stříkající voda na základ zdi a kapilární voda ve stěnách a pod stěnami, dotýkajícími se země
    Utěsnění ve stěnách a pod stěnami
    ≥ 2
    caa. 2,2
    caa. 2,2
    caa. 11,3
    ---
    Vodní nádrž s  hloubkami vody do 8 metrů
    ≥ 3
    caa. 3,3
    caa. 3,3
    caa. 7,5

    *     Na zdivo se speciální dohodou
    **   Nutná speciální dohoda
    *** Nutná speciální dohoda / Použití dovoleno pouze na betonovém podkladu
    Přidání tloušťky vrstvy podle DIN 18533:
    du = Spotřeba škrábaného špachtlování cca 0,5 kg/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = není potřebné se zednickou lžící na tloušťku vrstvy / spotřeba bez zednické lžíce na tloušťku vrstvy cca 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)
    ⁽¹⁾ Až do a  včetně čísla šarže 31108815 – Spotřeba: minim. 1,2 kg/m²/mm Tloušťka  suché vrstvy.

  • Obecné pokyny
   • Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Směrnice pro plánování a provádění hydroizolací stavebních dílů s flexibilními izolacemi německé Bauchemie, 2. vydání, 2006.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Stěrka MB 2K v akci: