• PBD 1K

  Číslo produktu 087010

  PBD 1K

  Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Báze Plastem modifikovaná živičná emulze s pryžovým granulátem
  Hustota hotové směsi Cca 1,02 kg/l
  Chování při zatížení tlakem Tloušťka vrstvy konstantní
  Úplné proschnutí (20 °C/70 % relativní vlhkosti) Cca 48 hod.
  Konzistence Pastózní, tixotropní
  Odolnost proti stlačení (0,3 MN/m²) dle DIN EN 15815 > 80 %
  Přemostění trhlin ≥ 2 mm
  Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) dle DIN EN 15820 Splněna také bez zesilující vložky
  Obsah pevné fáze Cca 75 Vol.%

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov
  • Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (vydané 7/2017)
  • Také proti tlakové vodě (případ zatížení podle části 6, normy DIN 18195)
  • Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E podle DIN 18533
  • Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Vysoká odolnost proti stlačení > 0,3 MN/m²
  • Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
  • Certifikováno, izolující proti radonu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Matně vlhký podklad je přípustný.

    V případě potřeby provést ochranu proti negativní vlhkosti.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Žlábky zaoblit vhodnou mineralní maltou.

    Nerovnosti (prohlubně) > 5 mm vyplnit minerální maltou.

    Nasávací minerální podklady základovat výrobkem Kiesol MB. Ne nasávací minerální podklady základovat výrobkem BIT Primer [základ] (1:10 ve vodě).

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +35 °C.

   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Pokud je to nutné, vložit výztužnou složku (tkaninu).

  • Pokyny ke zpracování
   • Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Nabírací lžíce, hladicí lžíce, lžíce na tloušťku vrstvy, vhodný postřikovač

   • Pracovní nástroje očistěte ihned po použití vodou.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,4 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/mm suché izolační vrstvy Podrobnosti viz tabulka spotřeb v části Příklady použití

  • Příklady použití
   • Třídy působení vody
    (podle DIN 18533)

    Třída namáhání
    (podle DIN 18195)
    staženo od července 2017
    Tloušťka suché vrstvy
    (mm)
    Tloušťka mokré vrstvy
    (mm)
    Spotřeba nátěru
    (kg/m²)
    Vydatnost
    25 kg
    (m²)
    W1-E
    Vlhkost země a netlačivá voda
    Případ zatížení 4
    Vlhkost země a netlačivá voda
    ≥ 3 cca. 4,1 cca. 4,0 cca. 6,3

    W2.1-E
    mírné působení tlačivé vody
    (hloubka ponoření ≤ 3m)

    Případ zatížení 6
    Nahromazená prosakující voda a tlačivá voda
    ≥ 4 cca. 5,5 cca. 5,5 cca. 4,5
    W3-E
    netlačivá voda na zemí překrytý strop
    Případ zatížení 5
    netlačivá voda na zemí překrytý strop
    ≥ 4 cca. 5,5 cca. 5,5 cca. 4,5
    W4-E
    Stříkající voda na základ zdi
    a kapilární voda ve stěnách a pod stěnami, dotýkajícími se země

    Utěsnění soklu v oblasti pozdvižení stěn

    ≥ 3 cca. 4,1 cca. 4,0 cca. 6,3
    Přidání tloušťky vrstvy podle DIN 18533
    du = Spotřeba škrábaného špachtlování cca 0,8 kg/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = - není potřebné se zednickou lžící na tloušťku vrstvy
            - Spotřeba bez zednické lžíce na tloušťku vrstvy cca 0,6 kg/m² (dmin = 4mm)

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.