• PBD 2K

  Číslo produktu 088625

  PBD 2K

  Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Báze plastem modifikovaná živičná emulze se speciálními plnidly
  Hustota hotové směsi cca 1,00 kg/l
  Chování při zatížení tlakem tloušťka vrstvy konstantní
  Úplné proschnutí (20 °C/70 % relativní vlhkosti) cca 48 hod.
  Konzistence pastózní
  Odolnost proti stlačení (0,3 MN/m²) dle DIN EN 15815 > 80 %
  Přemostění trhlin ≥ 2 mm
  Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) dle DIN EN 15820 splněna také bez zesilující vložky
  Obsah pevné fáze cca 80 % hm.

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru/ stěna v exteriéru
  • Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov
  • Izolace podle normy DIN 18195, části 4, 5, 6 (vydané 7/2017)
  • Také proti tlakové vodě (případ zatížení podle části 6, normy DIN 18195)
  • Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W2-2.Ena betonových podkladech, W3-E a W4-E podle normy DIN 18533
  • Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
  • Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Vysoká pevnost v tlaku (> jak trojnásobek standardního zatížení)
  • Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
  • Certifikováno, izolující proti radonu
  • Také pro tlakovou vodu (W 2.1-E, W 2.2-E) bez výztužné vložky (zvláštní ujednání)
  • Obecné stavební osvědčení AbP podle zkušebních směrnic PG-ÜBB k dispozici
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Matně vlhký podklad je přípustný.

    V případě potřeby provést ochranu proti negativní vlhkosti.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Žlábky zaoblit vhodnou mineralní maltou.

    Nerovnosti (prohlubně) > 5 mm vyplnit minerální maltou.

    Nasávací minerální podklady základovat výrobkem Kiesol MB. Ne nasávací minerální podklady základovat výrobkem BIT Primer [základ] (1:10 ve vodě).

    V případě nutného zpevnění podkladu (sanace) základovat výrobkem Kiesol (1:1 ve vodě).

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Úprava
   • Kombinovaná nádoba

    Před přidáním do bitumenové emulze zkypřit práškové složky.

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Krátce promíchat bitumenovou základní hmotu.

    Práškovou složku rozptýlit v živičné složce.

    Míchat cca 30 vteřin, pak míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    Pokračovat v míchání nejméně po dobu 2 min.

    Po celou dobu míchání nechat mísicí nástroj u dna nádoby.

    Viz pokyny pro zpracování.

  • Zpracování
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Doba zpracování min. 1 hod
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +35 °C.

   • Utěsnění povrchu

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Pokud je to nutné, vložit výztužnou složku (tkaninu).

    Napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce) ≥ 15 cm, vložit výztužnou složku (tkaninu).

     

    Pracovní spáry

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Vložit výztužnou složku (tkaninu) do 1. těsnicí vrstvy.

    Těsnění oboustranně přetáhnout ≥ 15 cm na každou stranu pracovní spáry.

  • Pokyny ke zpracování
   • Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nahazování pomocí zednické lžíce
   • Kotvové míchadlo (4929), naběračka (4103), hladítko (4004), nerezové hladítko s měrkou tloušťky vrstvy (4000), vhodný nástroj na stříkání.

   • Pracovní nástroje očistěte ihned po použití vodou.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,25 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,25 kg/m²/mm suché izolační vrstvy. Cca 1,5 kg/m² jako lepidlo pro desky obvodové tepelné izolace. Podrobnosti viz tabulka spotřeb v části Příklady použití.

  • Příklady použití
   • Třídy působení vody
    (podle DIN E 18533)
    Třída namáhání
    (podle DIN  18195)
    staženo od července 2017
    Tloušťka
    suché vrstvy
    (mm)
    Tloušťka
    mokré vrstvy
    (mm)
    Spotřeba nátěru
    (kg/m²)

    Vydatnost 25 kg
    (m²)

    W1-E
    Vlhkost země a netlačivá voda
    Případ zatížení 4
    Vlhkost země a netlačivá voda
    ≥ 3 cca. 3,8
    cca. 3,8cca. 6,5
    W2.1-E
    mírné působení tlačivé vody
    (hloubka ponoření ≤ 3m)
    Případ zatížení 6
    Nahromazená prosakující voda a tlačivá voda
    ≥ 4 cca. 5,0
    cca. 5,0
    cca. 5,0
    W2.2-E *
    vysoké působení tlačivé vody
    (hloubka ponoření > 3m)

    ≥ 4 cca. 5,0 cca. 5,0
    cca. 5,0
    W3-E
    netlačivá voda na zemí překrytý strop
    Případ zatížení 5
    netlačivá voda na zemí překrytý strop
    ≥ 4
    cca. 5,0
    cca. 5,0
    cca. 5,0
    W4-E
    Stříkající voda na základ zdi
    a kapilární voda ve stěnách a pod stěnami, dotýkajícími se země
    Utěsnění soklu v oblasti pozdvižení stěn ≥ 3 cca. 3,8
    cca. 3,8

    cca. 6,5

    * Zvláštní posouzení je nutné / použití pouze na betonových podkladech.
    Tloušťka vrstvy podle DIN 18533.
    du = Spotřeba pro zatmelení (škrábaná stěrka) cca 0,5 kg/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = - nevyžaduje se aplikace hladítkem s měrkou vrstvy
            - bez hladítka s měrkou vrstvy je spotřeba cca 0,7 kg/m² (dmin = 4mm)

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.