• WP Sulfatex

  Číslo produktu 043005

  WP Sulfatex

  Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům.

  P-AB 063-03
  Odstín: WP Sulfatex | 0430
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) cca 6 N/mm²
  Odolnost vůči chemikáliím XA2
  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) cca 30 N/mm²
  Barva šedá
  Záměsová voda 20-21 % odpovídá 5,0 l / 25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Difuze vodní páry µ < 200

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Dodatečná hydroizolace sklepů
  • Dodatečná hydroizolace soklů
  • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
  • Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu
  • Části stavby v kontaktu s pitnou vodou
  • Podklady zatížené solemi

  Vlastnosti

  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Chemická odolnost podle DIN 4030 až do stupně napadení: XA2
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

    Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

     

    Salzsperre

    Při sanačních pracích je doporučeno nanesení dvou vrstev Salzsperre (výr. č. 0663) pro vázání existujících síranů.

     

    AW_M_678

    Minerální podklady napenetrovat Remmers Kiesol / Kiseol MB.

     

    AW_M_677

    Minerální podklady napenetrovat Remmers Kiesol (1:1 s vodou)

     

  • Zpracování
   • Natírání / stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu musí být min.+5 °C až +30 °C.

   • Materiál naneste ve dvou vrstvách postupem čerstvé do čerstvého.

    VA1_M_675

    Poté položte třetí vrstvu materiálu a následně ochranu proti síranům nebo alternativně podhoz SP Prep postupem čerstvé do čerstvého.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nezpracovávat na přímém slunci.

    Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání / stříkání
   • Míchadlo, malířská štětka, zednická štětka, vhodné strojní zařízení.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

  • Příklady použití
   • Tloušťka vrstvy a spotřeba materiálu při použití uvnitř i venku

    Skupina zatížení

    Min. tloušťka vrstvy (mm)

    Nanesené množství čerstvé malty (kg/m²)

    Spotřeba prášku (kg/m²)

    Vydatnost 25 kg (papírový pytel) (m²)

    Izolace uvnitř stěn a pod nimi
    ≥ 2,0
    cca 4,0
    cca 3,2
    cca 7,5
    Izolace soklu proti ostřiku
    ≥ 2,0
    cca 4,0
    cca 3,2
    cca 7,5
    Zemní vlhkost a netlaková voda
    ≥ 2,0
    cca. 4,0
    cca 3,2
    cca 7,5
    Zadržená prosakující voda a tlaková voda
    ≥ 3,0
    cca 6,0
    cca 5,0
    cca 5,0
    Nádrž s vodním sloupcem do 10 m

    ≥ 3,0

    cca 6,0
    cca 5,0
    cca 5,0

    Namáhaní vodou v závislosti na tloušťke vrstvy

    Typ namáhání vodou
    Min. tloušťka vrstvy v mm
    Spotřeba (kg/m²) čerstvá stěrka
    Spotřeba (kg/m²) prášek
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda (2 vrstvy)

               2

           4
         3,2
    Zadržená prosakující voda, tlaková voda (3 vrstvy)

              3
           6
          5

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.