• BIT K2

  Číslo produktu 1088830

  BIT K2

  Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Báze polystyrenem plněná, plastem zušlechtěná živičná emulze
  Hustota hotové směsi 0,75 kg/l
  Úplné proschnutí (20 °C/70 % relativní vlhkosti) < 48 hod.
  Konzistence pastózní
  Přemostění trhlin ≥ 2 mm
  Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) dle DIN EN 15820 splněno
  Obsah pevné fáze cca 90 % obj.

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru/ stěna v exteriéru
  • Hydroizolace pod úrovní terénu nových i starých budov
  • Vodotěsnost podle tříd W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E a W4-E podle DIN 18533
  • Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou podle WTA směrnice 4-6
  • Izolace soklu
  • Schváleno pro napojení na vodonepropustné betonové konstrukce (WU-konstrukce)

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Vysoce flexibilní, elastický a přemosťující trhliny
  • Obecné stavební osvědčení AbP podle zkušebních směrnic PG-ÜBB k dispozici
  • Certifikováno, izolující proti radonu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

    Matně vlhký podklad je přípustný.

    V případě potřeby provést ochranu proti negativní vlhkosti.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Žlábky zaoblit vhodnou mineralní maltou.

    Nerovnosti (prohlubně) > 5 mm vyplnit minerální maltou.

    Nasávací minerální podklady základovat výrobkem Kiesol MB. Ne nasávací minerální podklady základovat výrobkem BIT Primer [základ] (1:10 ve vodě).

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Jako kontaktní vrstvu a pro zabránění vzniku bublin použít záškrab z daného produktu.

  • Úprava
   • Kombinovaná nádoba

    Před přidáním do bitumenové emulze zkypřit práškové složky.

    Odstranit přischlý materiál, ulpívající na okraji kbelíku.

    Krátce promíchat bitumenovou základní hmotu.

    Práškovou složku rozptýlit v živičné složce.

    Míchat cca 30 vteřin, pak míchání přerušit a nechat uniknout vzduchové bublinky.

    Ulpělý prášek na okrajích odstranit.

    Pokračovat v míchání nejméně po dobu 2 min.

    Po celou dobu míchání nechat mísicí nástroj u dna nádoby.

    Viz pokyny pro zpracování.

  • Zpracování
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Doba zpracování min. 1 hod
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +35 °C.

   • Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Pokud je to nutné, vložit výztužnou složku (tkaninu).

  • Pokyny ke zpracování
   • Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením a UV zářením.

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix / nanášení zednickou lžíci
   • Kotvové míchadlo (4249), naběračka (4103), hladítko (4004), tloušťkovací hladítko (4000), vhodné stříkací zařízení

   • Pracovní nástroje očistěte ihned po použití vodou.

    Po zaschnutí materiálu odstranit materiál ředidlem V101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,3 l / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,2 l/m²/mm tl. za sucha. Cca 1,5 l/m² jako lepidlo pro desky obvodové tepelné izolace. Detaily viz tabulka spotřeb.

  • Příklady použití
   • Vodotěsnost podle tříd
    (podle DIN 18533)
    Druhy zatížení
    (podle DIN 18195), vydaná 7/2017
    Tloušťka suché vrstvy
    (mm)
    Tloušťka vrstvy za mokra
    (mm)
    Nanášené množství
    (l/m²)
    Vydatnost 30 l balení
    (m²)
    W1-E
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda
    Část 4
    Zemní vlhkost, nezadržená prosakující voda
    ≥ 3 cca. 3,5 cca. 3,5 cca. 8,5
    W2.1-E
    Mírné působení tlakové vody (hloubka založení < 3 m pod úrovní terénu)
    Část 6
    Zadržená prosakující a tlaková voda
    ≥ 4 cca. 4,7 cca. 4,7 cca. 6,4
    W3-E
    Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou
    Část 5
    Netlaková voda na stropních plochách pod zeminou
    ≥ 4 cca. 4,7 cca. 4,7 cca. 6,4
    W4-E
    Ostřikující voda na soklech a kapilární voda ve zdivu a pod zdivem v kontaktu se zeminou
    Utěsnění soklu v kontaktu se zdivem ≥ 3 cca. 3,5 cca. 3,5 cca. 8,5
    Přidání tloušťky vrstvy podle DIN 18533
    du = Spotřeba pro zatmelení (škrábaná stěrka) cca 0,6 l/m² (v závislosti na podkladu)
    dv = - nevyžaduje se aplikace hladítkem s měrkou vrstvy
            - bez hladítka s měrkou vrstvy je spotřeba cca 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.