• WP Flex 1K

  Číslo produktu 044520

  WP Flex 1K

  Flexibilní jednosložková těsnicí stěrka

  Prüfbericht 5258/8964, 5269/9074
  Odstín: šedá | 0445
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pokládka obkladů (20 °C) Po 12 h
  Těsný proti tlakové vodě Až 2 bary
  Zrnitost 0,5 mm
  Přídržnost ve spojení s keramickým dílcem 1,0 - 1,5 N/mm² s Extraflexem
  Nátěr vrstvy Nejméně 2
  Interval po aplikaci 3-4 h při 20 °C
  Záměsová voda 4,0-4,5 l/20 kg
  Zatížení vodou Po 3 dnech

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Hydroizolace novostaveb
  • Horizontální izolace na zdivo i pod něj (stavební konstrukce)
  • AW_M_692
  • Izolace soklů a stykové hrany obvodového zdiva se základovou deskou
  • Spřažená izolace (AiV)

  Vlastnosti

  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Flexibilní
  • Vysoká přilnavost k podkladu
  • Lze jej natírat, stěrkovat
  • EG_BI_17
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    PL_U1_BI_2

    Jiné než minerální podklady se musí zdrsnit.

   • Přípravy

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

    Nerovnost > 5 mm vyplnit vhodnou maltou.

    V případě potřeby provést ochranu proti negativní vlhkosti.

    Prostupy izolací z KG trubek zdrsnit brusným papírem, kovové prostupy případně upravit pískováním.

    Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    Savé minerální podklady penetrovat Kiesolem MB.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

  • Zpracování
   • Natírání/ Potěr / Nahazování zednickou lžíci
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Svislá plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Vodorovná plošná izolace

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Druhá vrstva by se měla na první vrstvu aplikovat tehdy, pokud se již první vrstva dalším krokem nepoškodí.

    Po vytvrdnutí izolace se před aplikací potěru položí polyetylenová fólie ve dvou vrstvách jako ochranná a kluzná vrstva.

    Na okrajích je třeba stěrku aplikovat až k horní hraně podlahy, resp. k vodorovné izolaci ve zdivu.

    Detaily napojení / pracovní spáry

    Rohové a připojovací spáry jakož i připojení k stoupajícím součástem (např. okna od podlahy až ke stropu, dveře atd.) překlenout systémem spárovací pásky VF.

    Materiál lze použít jako kontaktní vrstvu pro dilatační pásku VF (Fugenband VF).

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Míchání v ruce, stejně jako mísení dílčího množství, není dovoleno.

    Aplikovat izolační vrstvy na stranu konstrukce se stykem s vodou (strana pozitivního tlaku vody).

    V případě vlhkého podkladu je před aplikací nutno provést uzavření vlhkosti (pevnou izolační stěrkou).

     

    Ochranný nátěr

    Již ochráněné povrchy chránit před poškozením.

    Při přímém použití musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou.

     

    Montáž keramických obkladových prvků

    Pokládka obkladových prvků je možná, jakmile je izolace pochozí.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ Potěr / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, štětka, štětec, hladítko, koště na stěrkování, stěrka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • BE_LG_01

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Příklady použití
   • Tloušťka vrstvy a spotřeba při aplikaci v interiéru a exteriéru

    Třída zatížení
    Min. tloušťka suché vrstvy (mm)
    Aplikované množství
    čerstvé malty
     (kg/m²)
    Spotřeba práškové směsi (kg/m²)
    Vydatnost 20 kg (papír.pytel) (m²)
    Izolace na a ve zdivu
    ≥ 2,0
    cca 3,1
    cca 2,6
    cca 7,5
    Odstřikovaná voda/izolace soklu
    ≥ 2,0
    cca 3,1
    cca 2,6
    cca 7,5
    Půdní vlhkost a netlaková voda
    ≥ 2,0
    cca 3,1
    cca 2,6
    cca 7,5
    Hromadící se průsaková voda
    ≥ 3,0
    cca 4,7
    cca 3,9
    cca 5,0
    Vodní nádrže s hloubkou vody až 8 metrů
    ≥ 2,0
    cca 3,1
    cca 2,6
    cca 7,5
    AiV (spřažená izolace)
    ≥ 2,0
    cca 3,1
    cca 2,6
    cca 7,5


  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty