• Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
 • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS
  • Epoxy WHG Color AS

  Číslo produktu 143111

  Epoxy WHG Color AS

  Zulassung 59.12-303
  Odstín: kieselgrau | 1431
  Odstín: kieselgrau | 1431
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná stěrka pro překlenutí trhlin
  • Stěrka v systému SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

  Vlastnosti

  • Elektrostaticky vodivý
  • Překlenuje statické trhliny
  • Vysoká chemická odolnost
  • Nehořlavý
  • Pojížditelný paletovými a zvedacími vozíky
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

    Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

   • Přípravy

    Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

    Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 20
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 45 min
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Na povrchu jsou viditelná uhlíková vlákna. Jsou možné svazky uhlíkových vláken související se zpracováním.

    Vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

    Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu měření.

    Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

    Aplikace směsi zubového hladítka či rakle. Při zpracování pomocí hladítka / stěrky mohou zůstat viditelné stopy hladítka.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu oděru.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

  Možné systémové produkty

  Nástroje, příslušenství a PSA