• PUR Uni Color New
 • PUR Uni Color New
 • PUR Uni Color New
 • PUR Uni Color New
 • PUR Uni Color New
 • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New
  • PUR Uni Color New

  Číslo produktu 680010

  PUR Uni Color New

  Polyuretanová houževnatá stěrka

  Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6800
  Odstín: speciální odstíny od 10 kg | 6800
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4400 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 70 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,4 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1700 mPa s

  V plně zreagovaném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Třída překlenutí trhlin A 3 (> 0,5 mm)
  Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 65

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Polyuretanová stěrka, schválená v systémech dle DiBt pro obytné místnosti
   (AbZ Z-156.605-1487)

  Vlastnosti

  • Houževnatá podlahová stěrka
  • Překlenuje statické trhliny
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pojížditelný paletovými a zvedacími vozíky
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Pro cementové podklady je nezbytně nutné použít Remmers epoxidové penetrace nebo záškraby.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

    Podklady na bázi litého asfaltu v interiérech (AS-IC 10 nebo AS-IC 15) se penetrují pomocí PUR Uni Color New.

    Při aplikaci v rámci schválených systémů (dle německých předpisů pro stavby) je nutné dodržovat požadavky na podklad a používat výhradně schválené produkty pro dané systémy.

   • Přípravy

    Podklady na bázi litého asfaltu v interiéru je třeba předupravit brokováním či broušením diamantovou bruskou tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Následně penetrovat nebo vyrovnávat pomocí PUR Uni Color New.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,4 : Komp. B 17,6
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 30 min
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C do max. +30 °C.

   • Teplota Pochozí po
    +8 °C 48 hodin
    +12 °C 30 hodin
    +20 °C 16 hodin

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Zubová stěrka nebo rakle, gumová stěrka, epoxidový váleček, vhodné míchadlo.

   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • viz Oblasti použití

  • Příklady použití
   • Použití
    Plnění se Selectmix 01/03
    Spotřeba pojiva [kg/m²]
    Celková spotřeba [kg/m²]
    Doporučená velikost zubové lišty
    Spotřeba na 1 mm tloušťky vrstvy [kg/m²]

    Stěrka

    < 1 mm

    neplněná
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    Č. 5

    Stěrka cca 1 mm
    neplněná
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    Č. 7
    1,45
    Plněná stěrka
    1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,6
    Č. 25
    1,60
    Plněná stěrka1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    Č. 46
    1,70

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny za laboratorních podmínek (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Vzhledem k náchylnosti na žloutnutí se důrazně doporučuje použití krycích UV stabilních nátěrů Remmers (i s ohledem na barevné odchylky a menší špinitelnost).

    Pastelové odstíny, malé tloušťky vrstvy, použití písku jiné frakce, stejně jako nižší teploty mohou mít vliv na plnění a výsledný vzhled.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu oděru.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA