• iQ-Fix

  Číslo produktu 022525

  iQ Fix

  Lepící malta pro desky iQ-Therm

  Odstín: šedý (grau) | 0225
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hodnota AW 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Velikost zrna 0,5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Záměsová voda Cca 6,5-7,5 l / 25 kg
  Difuze vodní páry µ 18,7
  wsat 0,5044 m³/m³
  Tepelná vodivost λ 0,497 W/(m•K)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Pro lepení vnitřních tepelně izolačních desek Remmers (iQ-Therm)
  • Minerální podklady (včetně sírany obsahujících resp. sádrových podkladů), zdicí materiály určené k zaomítání

  Vlastnosti

  • Hydraulicky tuhnoucí
  • Neobsahuje minerální vlákna
  • Dlouhá otevřená doba
  • Vysoká odolnost proti skluzu lepených desek a přídržnost
  • Paropropustný
  • Vysoká kapilární vodivost
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

    Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • V případě potřeby vyrovnat materiálem nerovnosti podkladu < 8 mm.

    Před aplikací provést z materiálu škrábanou (tmelicí) stěrku.

    Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .

    Zatlačte na desku/panel odspodu.

    Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, zubová stěrka

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,4 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,4 kg / m² / mm na tloušťku vrstvy , přibližně 7 kg / m² včetně vyrovnávací hmoty

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Vhodné také pro podklady obsahující sírany.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Výrobní závod: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty