Všeobecné obchodní podmínky firmy Remmers s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Remmers s.r.o., IČO: 256 43 011, se sídlem Technická 2247, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57434, je společností, jejímž předmětem podnikání je především prodej materiálů stavební chemie.
1.2. Uzavřením Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách www.remmers.cz.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Prodávající: Prodávajícím se rozumí společnost Remmers s.r.o., IČO: 256 43 011, se sídlem Technická 2247, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57434.

2.2. Kupující: Fyzická či právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, Rámcovou smlouvu či Dílčí kupní smlouvu.

2.3. Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a převzetí a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího. Kupní smlouvou se rozumí také smlouva inominátní ve smyslu § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, naplňující v převážné míře znaky smlouvy kupní.

2.4. Rámcová smlouva: Smlouva, v jejímž rámci dochází k uzavírání Dílčích kupních smluv na základě Objednávek Kupujícího.

2.5. Dílčí kupní smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě potvrzené Objednávky a v intencích Rámcové smlouvy.

2.6. Zboží: Sortiment Prodávajícího, jenž je předmětem prodeje dle Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy, popř. Dílčí kupní smlouvy.

2.7. Kupní cena: Cena sjednaná mezi Prodávajícím a Kupujícím jako úplata za odběr Zboží, popř. uvedená v aktuální cenové nabídce Prodávajícího, která vychází z aktuálních ceníků Prodávajícího platných vždy pro příslušné období.

2.8. Ceník souvisejících služeb: Ceník služeb spojených s dodáváním Zboží, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP.

2.9. Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem koupě Zboží a které má náležitosti specifikované v čl. 3 VOP.

2.10. Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.11. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.

2.12. Smluvní strany: Prodávající a Kupující. Popř. jednotlivě jako Smluvní strana.

2.1. GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

3. POSTUP UZAVŘENÍ DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající s Kupujícím uzavírá buď Rámcovou smlouvu, v jejíchž intencích dochází k uzavírání Dílčích kupních smluv na základě jednotlivých Objednávek Kupujícího, a to v souvislosti s dlouhodobým prodejem Zboží, nebo jednorázovou Kupní smlouvu. Objednávky lze činit pouze písemně prostřednictvím listovní zásilky, elektronické pošty či faxu. Objednávku je možné realizovat telefonicky pouze za předpokladu, že si to Smluvní strany písemně ujednají.

3.2. Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto předepsané údaje: identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČ, sídlo), číslo Objednávky, druh Zboží, množství, jednotkovou a celkovou cenu objednaného Zboží (možné určit odkazem na ceník Prodávajícího), dodací lhůtu, způsob přepravy, datum, podpis, kontaktní osobu, spojení (e-mail, telefon). V případě, že Zboží není dodáváno způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 4.1 VOP, je Kupující povinen do Objednávky uvést i adresu místa dodání, přičemž je možné dodávat Zboží výhradně na území České republiky.

3.3. Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu způsoby shodnými s podáním Objednávky.

3.4. Objednávku je možné zrušit, pokud zrušovací projev Kupujícího dojde druhé straně před doručením Objednávky nebo alespoň současně s ní.

3.5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu od doručení Objednávky nejpozději však do 5 pracovních dnů Objednávku potvrdit či odmítnout. Pokud nebude ze strany Prodávajícího v uvedené lhůtě Objednávka potvrzena, má se za to, že byla odmítnuta.

3.6. Pokud nebude Prodávající z jakéhokoliv důvodu schopen zcela vyhovět Objednávce, oznámí tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 3.5 tohoto článku a navrhne mu nové řešení. Akceptací takového řešení ze strany Kupujícího se považuje Dílčí kupní smlouva za uzavřenou v nové pozměněné podobě.

3.7. Dílčí kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena písemně v listinné podobě, elektronickou poštou nebo faxem.

3.8. Postup uzavírání Kupní smlouvy se řídí ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, je místem dodání (odběru) Zboží externí nebo interní sklad Prodávajícího.

4.2. Podkladem pro vydání objednaného Zboží ze skladu Prodávajícího je dodací list, který je povinen podepsat Kupující v případě jeho osobního převzetí ze skladu Prodávajícího nebo dopravce, jenž objednané Zboží Kupujícímu doručuje. V případě doručování Zboží dopravcem je Kupující povinen podepsat dodací list v okamžiku převzetí Zboží od tohoto dopravce. Za předpokladu, že je tento dopravce zajišťován Kupujícím, je Kupující povinen takto podepsaný dodací list obratem po převzetí Zboží zaslat Prodávajícímu.

4.3. Odmítne-li Kupující či dopravce bez oprávněného důvodu převzít objednané Zboží či potvrdit jeho převzetí na dodacím listu, považuje se tímto okamžikem objednané Zboží za řádně doručené a předané.

4.4. V případě, že dojde k odmítnutí převzetí objednaného Zboží dle předchozího odstavce tohoto článku, odpovídá Kupující za veškerou škodu tímto jednáním Prodávajícímu způsobenou a je povinen uhradit veškeré náklady spojené s marným doručováním Zboží a jeho případným uskladněním po dobu trvání prodlení Kupujícího s převzetím. Pokud zajišťuje dopravu Zboží Prodávající, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s převzetím Zboží v místě dodání přesahující dvě hodiny.

4.5. Kupující má možnost u Prodávajícího objednat dodání Zboží prostřednictvím dopravního prostředku, jež usnadňuje manipulaci s některým druhem Zboží. Nad rámec Kupní ceny je Kupující v případě objednání takového vozidla povinen zaplatit částku ve výši stanovené dle předchozí dohody s Prodávajícím.

4.6. Pokud Kupující zvolí možnost platby na dobírku, je povinen zaplatit náhradu nákladů spojených s dobírkou (doběrečné) ve výši dle Ceníku souvisejících služeb.

4.7. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v kvalitě a množství v souladu s Kupní smlouvou či Objednávkou. Kupující však zároveň souhlasí s tím, aby bylo Zboží dodáno v přiměřeně větším množství odpovídající balení Zboží u Prodávajícího (paleta, karton apod.), pokud v Objednávce výslovně neuvede, že trvá na dodání přesného množství v Objednávce uvedeného. Pokud Kupující v Objednávce takovouto výhradu uvede, souhlasí s tím, že mu bude nad rámec Kupní ceny účtován poplatek ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ rozbalení původního balení.

4.8. Kupující má možnost odprodat obaly Zboží - euro-palety (zálohované palety) zpět Prodávajícímu a to za cenu dle Ceníku souvisejících služeb a to za podmínky, že palety nebudou vykazovat známky poškození a budou odpovídat příslušným normám. Pokud by nebyly tyto kvalitativní podmínky naplněny, vyhrazuje si Prodávající právo nabídnout Kupujícímu odlišnou cenu výkupu europalet než uvedeno. Kupující v souvislosti s prodejem euro-palet vystaví daňový doklad se splatností alespoň 30 dnů a s případnou DPH. Náklady na dopravu euro-palet Prodávajícímu nese v plném rozsahu Kupující. Prodávající není povinen obaly od Kupujícího odkoupit. Toto ujednání se nevztahuje na jednorázové palety, jež jsou zahrnuty v Kupní ceně a nejsou Kupujícímu účtovány dle čl. 5 odst. 5.4 VOP zvlášť.

4.9. Nárok na dodání objednaného Zboží vznikne Kupujícímu až v okamžiku, kdy z jeho strany dojde k úplnému zaplacení Kupní ceny v souladu s čl. 5 VOP. Je-li s Kupujícím uzavřena Rámcová kupní smlouva (RKS) Nárok na dodání objednaného Zboží se pak řídí ustanoveními dle platné RKS.

4.10. Prodávající se zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu v dodací lhůtě dle Kupní smlouvy či Objednávky, přičemž dodací lhůta začíná plynout okamžikem potvrzení Objednávky. Pokud nebude možné Zboží v dodací lhůtě doručit z důvodu jeho nedostatku, je Prodávající povinen o tomto Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a sjednat s ním dodací lhůtu odpovídající. Zboží dodává Prodávající výlučně v rámci území České republiky.

4.11. Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí ve skladu Prodávajícího a v případě zasílání objednaného Zboží na dodací místo pak okamžikem předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určeného v Objednávce jako dodací adresa.

4.12. V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané faktuře oproti Kupní smlouvě či Objednávce je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tyto oznámit Prodávajícímu a to dostatečně konkrétně.

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cena je určena v ceníku Prodávajícího platného ke dni uzavření Kupní smlouvy či Dílčí kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje změnu ceníku Kupujícímu vždy oznámit. V případě, že Kupující nevysloví svůj nesouhlas se změnou ceníku Prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení této změny, pak platí, že s touto změnou souhlasí. Odmítne-li však Kupující výslovně změnu ceníku Prodávajícího akceptovat, pak spolu s tímto odmítnutím zaniká rámcová či jiná kupní smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.

5.2. Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího jsou uvedeny bez DPH, která bude v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou nebo Dílčí kupní smlouvou vždy připočtena ke Kupní ceně v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.3. Minimální cena odebraného zboží je 2.500 Kč bez DPH. V případě menší objednávky se k ceně přičte manipulační poplatek ve výši dle Ceníku souvisejících služeb.

5.4. V Kupní ceně není zahrnuta cena dopravy ani cena nestandardního balení Zboží. V Kupní ceně je zahrnuta cena za jednorázovou paletu, která není euro-paletou (zálohovanou paletou). Bude-li Zboží dodáváno Kupujícímu na euro-paletách (zálohovaných paletách), je Kupující povinen nad rámec Kupní ceny uhradit Prodávajícímu částku ve výši dle Ceníku souvisejících služeb za každou takovou euro-paletu (zálohovanou paletu), která je se Zbožím dodávána.

5.5. Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě příslušných daňových dokladů, a to:

5.5.1. k rukám přepravce pověřeného Prodávajícím, kdy je kupní cena splatná v okamžiku převzetí objednaného Zboží, nebo

5.5.2. bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na zatímní daňový doklad zaslaný Kupujícímu (proforma faktura); řádný daňový doklad bude Prodávajícím vydán a zaslán po úhradě Kupní ceny a dodávce Zboží,

5.5.3. bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na řádný daňový doklad zaslaný Kupujícímu.

5.6. Má-li být faktura (proforma faktura) dle odst. 5.5. tohoto článku zasílána na základě požadavku Kupujícího v listinné formě na adresu Kupujícího prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je Prodávající oprávněn účtovat za každou takto odeslanou fakturu (proforma fakturu) poplatek s tím spojený v paušální výši 100 Kč bez DPH a Kupující je povinen tento poplatek uhradit. Stejný poplatek je Prodávající oprávněn požadovat a Kupující je povinen jej uhradit v případě zaslání upomínky k úhradě dlužné částky, s níž je Kupující v prodlení, v listinné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Kupujícího, a to za každou takto zaslanou upomínku.

5.7. Provedení hotovostní platby je možné pouze v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Dnem zaplacení Kupní ceny je okamžik připsání předmětné částky v celém rozsahu na bankovní účet Prodávajícího, popř. její zaplacení v pokladně Prodávajícího.

5.9. Smluvní strany souhlasí, že může být příslušná faktura zaslána Kupujícímu v elektronické podobě.

5.10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny není Prodávající povinen dodat Kupujícímu doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy či Dílčí kupní smlouvy. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího. Nadto je Prodávající oprávněn ve vztahu k další dodávce Zboží na základě Kupní smlouvy nebo Dílčí kupní smlouvy požadovat úhradu Kupní ceny výhradně dle bodu 5.5.2 tohoto článku, popř. snížit poskytnutou slevu.

5.11. Kupující není oprávněn postoupit svou pohledávku mající základ v Kupní smlouvě, Rámcové smlouvě či Dílčí kupní smlouvě, resp. v právním vztahu těmito smlouvami založeném, bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

5.12. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn využít zajišťovacích nástrojů dle platných právních předpisů za účelem zajištění svých peněžitých pohledávek za Kupujícím.

6. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny včetně DPH.

6.2. Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození, znehodnocení či zničení. Dále není Kupující v tomto časovém období oprávněn Zboží jakkoliv zcizovat ve prospěch třetích osob.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Kupující má práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Práva z vadného plnění Kupujícímu vznikají v případě, kdy Zboží má při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem, vady, zejména pak v případě, kdy Zboží nemá v souladu s Objednávkou, resp. Kupní smlouvou, při převzetí Kupujícím (dopravcem), předepsanou jakost, provedení a množství.

7.2. Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti, provedení a množství. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl.

7.3. Bude-li Zboží Kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce zajištěného Prodávajícím, je Kupující povinen při zjištění viditelné vady Zboží s dopravcem sepsat protokol s uvedením konkrétního popisu vady a data převzetí Zboží. Protokol bude podepsán Kupujícím
i dopravcem a předán Prodávajícímu. Případná neodbornost osoby přebírající Zboží za Kupujícího nemůže být přičítána k tíži Prodávajícího.

7.4. Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u Prodávajícího, při využití jeho kontaktních údajů (písemně doporučenou zásilkou na adresu sídla Prodávajícího), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v záruční době.

7.5. Při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je Kupující povinen:

7.5.1. uvést jméno (název) Kupujícího, adresu (sídlo), e-mail;

7.5.2. řádně označit reklamované Zboží;

7.5.3. uvést datum a číslo Objednávky;

7.5.4. dostatečně popsat vadu či vady Zboží a jak k vadám došlo;

7.5.5. uvést provedenou volbu práva z vadného plnění;

7.5.6. odeslat či předat reklamované Zboží, a to včetně všech jeho součástí a příslušenství;

7.5.7. přiložit k reklamovanému Zboží daňový doklad, popř. záruční list.

7.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do jednoho měsíce po doručení reklamace Prodávajícímu.

7.7. Pokud bude Kupující zasílat reklamované Zboží Prodávajícímu, je povinen takové Zboží zabalit do původního obalu a pokud to nebude možné, tak do obalu, jenž bude vyhovovat povaze Zboží a přepravy. V případě nesprávného balení reklamovaného Zboží, jež vystavuje Zboží riziku újmy v průběhu přepravy, nemusí být reklamace ze strany Prodávajícího uznána.

7.8. Nedodržení přepravních či skladovacích podmínek ze strany Kupujícího je považováno za důvod pro odmítnutí reklamace Zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady, které se na Zboží vyskytnou v důsledku přepravy Zboží subjektem, jež byl zajištěn ze strany Kupujícího.

7.9. Prodávající poskytuje záruku za jakost na dodané Zboží ve stejném rozsahu jako je poskytována záruka ze strany výrobce Zboží, přičemž záruční doba poskytována Prodávajícím nepřesáhne svojí délkou záruční dobu poskytnutou výrobcem Zboží. Prodávající o podmínkách záruky vydá Kupujícímu vždy písemné potvrzení. Kupující nemá práva ze záruky v případě, kdy by vada byla způsobena užíváním Zboží Kupujícím či jinou třetí osobou, ve zřejmé rozporu s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s pokyny pro užívání, pokud byly spolu se Zbožím dodány či Kupujícímu jinak známy, či pokud na něm byly provedeny pozdější úpravy či změny, které nebyly Prodávajícím odsouhlaseny. Od odstranění vady neběží nová záruční doba.

7.10. Kupující svým podpisem na dodacím listu potvrzuje, že se seznámil a převzal veškerou potřebnou dokumentaci ke Zboží (technická dokumentace, bezpečnostní listy apod.) a že se seznámil se skladovacími a přepravními podmínkami. V opačném případě je Kupující povinen toto uvést na dodací list jakožto výhradu převzetí Zboží, pokud je taková výhrada skutečně oprávněná. Kupující je povinen nakládat se Zbožím v souladu s obsahem uvedených dokumentů.

7.11. Bude-li Kupující nabízet dodané Zboží k dalšímu prodeji, je povinen prezentovat Zboží v souladu s dokumentací uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku a řádně informovat své zákazníky o vlastnostech dodávaného Zboží.

7.12. Prodávající bude na základě žádosti poskytovat Kupujícímu poradenství v oblasti technických a dalších podmínek nakládání se Zbožím, přičemž Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu spočívající v nesprávné radě či pokynu, který má základ v nesprávných či neúplných údajích sdělených Kupujícím.

7.13. Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se v dalším použijí zejména ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

7.14. Smluvní strany jsou povinny si za účelem řádné realizace reklamace poskytnout navzájem veškerou nezbytnou součinnost.

7.15. Kupující se vzdává svého práva na náhradu škody, vyjma škody způsobené vadou výrobku.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

8.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy, Dílčí kupní smlouvy, popř. Rámcové kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Dílčí kupní smlouvy, resp. Rámcové smlouvy, nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.

8.2. Za podstatné porušení povinnosti se ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku považuje především prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny o více než 60 dnů.

8.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Doručením takového odstoupení se Kupní smlouva či Dílčí kupní smlouva, popř. Rámcová smlouva, zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit doposud poskytnutá plnění ve světle zásad vydání bezdůvodného obohacení.

8.4. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit právní vztah založený výše uvedenými smlouvami taktéž jednostrannou písemnou výpovědí i bez uvedení důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná plynout následujícím dnem po dni doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně, přičemž je Smluvní strana povinna zaslat takovou výpověď v listinné podobě doporučenou zásilkou.

9. MLČENLIVOST

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost vůči jakýmkoliv třetím osobám o všech skutečnostech, se kterými se seznámí v souvislosti s plněním Kupní smlouvy či Dílčí kupní smlouvy, resp. Rámcové smlouvy, zejména pak obsah smluv, výrobní, technologické a obchodní poznatky. To neplatí o skutečnostech, které Prodávající sám poskytl třetí osobě, které jsou obecně dostupné bez porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze Smluvních stran, které budou výslovně označeny za ty, na něž se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, či jejich poskytnutí je nezbytné pro účely plnění Kupní smlouvy, Dílčí kupní smlouvy, popř. Rámcové smlouvy či povinností stanovených právními předpisy. Povinnosti mlčenlivosti může být Kupující zproštěn pouze písemným prohlášením Prodávajícího.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Poruší-li Kupující svoji povinnost dle článku 10 VOP, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za každý případ takového porušení. Tímto ujednáním není dotčena případná povinnost Kupujícího k náhradě škody.

10.2. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny, je tento povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčena případná povinnost Kupujícího k náhradě škody.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Kupující prohlašuje, že:

11.1.1. není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“);

11.1.2. bankovní účet Kupujícího, na který budou ze strany Prodávajícího případně hrazeny platby v souvislosti s Kupní smlouvou, Dílčí Kupní smlouvou, resp. Rámcovou smlouvou, je a bude účet, který je řádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH;

11.1.3. neexistují důvody, na základě kterých by se Prodávající stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost Kupujícího vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného Prodávajícím;

11.2. Prodávající je oprávněn zadržet částku DPH z faktury vystavené Kupujícím v souvislosti s uzavřenými smlouvami a VOP a uhradit příslušnou platbu Kupujícímu bez takto zadržené částky DPH především v těchto případech:

11.2.1. Kupující se stane nespolehlivým plátcem; nebo

11.2.2. Kupující požaduje provedení transakce na jiný bankovní účet, než který je veden v registru plátců DPH.

11.3. Zadrženou částku DPH je Prodávající oprávněn uhradit za Kupujícího na účet správce daně dle § 109a zákona o DPH nebo přímo Kupujícímu, pokud bude ze strany Kupujícího prokázáno, že jeho povinnost v oblasti odvodu DPH byla řádně a včas splněna.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě či Rámcové smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku přednost před zněním těchto VOP.

12.2. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zásadami o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na stránce www.remmers.cz, a v souladu s příslušnými právními předpisy.

12.3. Prodávající je oprávněn tyto VOP a jejich přílohy jednostranně měnit. Budou-li vydány nové VOP či jejich přílohy nahrazující ty stávající, zveřejní je Prodávající na internetové stránce www.remmers.cz a zašle Prodávající tyto VOP či jejich přílohy Kupujícímu prostřednictvím emailu či v listinné podobě na adresu Kupujícího. Kupující má možnost do jednoho měsíce od zveřejnění nových VOP či jejich příloh odmítnout přijaté změny a Kupní smlouvu, Dílčí kupní smlouvu i Rámcovou smlouvu s jednoměsíční výpovědní dobou vypovědět. Pokud Kupující změnu VOP či jejich příloh v uvedené lhůtě neodmítne, považují se za platné a budou se na právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím aplikovat v novém znění.

12.4. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené zejména v obchodních podmínkách Kupujícího, se pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí.

12.5. VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.remmers.cz.

12.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné
či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

12.7. Přílohy

Příloha č.1: Ceník souvisejících služeb

12.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

V Říčanech dne 1.1.2023

Ing. Jiří Litera

jednatel

Příloha č.1 VOP Ceník souvisejících služeb

Název Popis Částka
Premium 10 Dodání první možný den do 10.00 hod. Dostupnost služby závisí na směrovacím čísle místa dodávky 480 Kč
Premium 12 Dodání první možný den do 12.00 hod. Dostupnost služby závisí na směrovacím čísle místa dodávky 390 Kč
Premium 16 Dodání první možný den do 16.00 hod. Dostupnost služby závisí na směrovacím čísle místa dodávky 65 Kč
Exact Dodání v přesný den a čas 670 Kč
Dobírka Poplatek za platbu na dobírku 75 Kč
Osobní odběr Osobní odběr - depo Raben (mimo Brno) 175 Kč
Faktura Faktura posílaná v listinné podobě 100 Kč
Manipulační poplatek Hodnota zásilky do 2.500 Kč bez DPH 500 Kč
Europaleta Dodání zboží na Europaletě 200 Kč
Europaleta - odkoupení Zpětné odkoupení Europalety 170 Kč
Vrácení zboží Manipulační poplatek související s vrácením zásilky, nebo její části 500 Kč