Oblast použití

 • Penetrace v chemicky namáhaných systémech
 • Pečetící nátěr v chemicky namáhaných systémech
 • Vrchní pečetící nátěr v chemicky namáhaných systémech

Vlastnosti

 • Vysoká chemická odolnost
 • Velmi vysoká mechanická odolnost
 • Prostupný pro vodní páry
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Jako podklady jsou vhodné pouze betonové a spojené (spřažené) potěry.

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

  • Přípravy

   Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

   Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers PCC malty.

   Proveďte prořezávané kotevní drážky odpovídající systému.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 20 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 10 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Gumová stěrka, lžíce, váleček na epoxidy, míchací zařízení, příp. míchačka s nuceným oběhem

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 6 měsíců
  • Skladujte v originálních neotevřených obalech na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem, trvanlivost nejméně 6 měsíců pro složku A, nejméně 12 měsíců pro složky B a C a nejméně 18 měsíců pro složku D.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Cca 0,4 kg/m²

  • Pečetící nátěr

   Materiál ihned aplikujte gumovou stěrkou, pak ho rovnoměrně převálečkujte vhodným válečkem na epoxidové hmoty.

   Cca 0,4 kg/m²

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál ihned aplikujte gumovou stěrkou, pak ho rovnoměrně převálečkujte vhodným válečkem na epoxidové hmoty.

   Min. 0,6 kg/m² v závislosti od vsypového materiálu

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

   Obecně jsou PU betony funkční podlahové stěrky (nízke nároky na vzhled) obecně nejsou barevně stálé.

   I při správném řemeslném položení nelze vyloučit barevné rozdíly, stopy pokládky, tvorbu pruhů a lehké tvoření kaluží.

   Díky rychlé reakční době je nutná důkladná příprava a plánování pokládky.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Chemická odolnost se posuzuje v závislosti na teplotě nosného média (viz seznam chemické odolnosti).

   U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.