• PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
 • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M
  • PUR Aqua ​Top M

  Číslo produktu 367306

  PUR Aqua
  Top M

  Dvousložkový krycí lak na vodní bázi

  LANG_VARIANTE
  3673 | PUR Aqua ​Top M
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Obsah pevných látek 52 %

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,00 g/cm³

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Pečeticí nátěr v dekorativních EP a PU nátěrových systémech

  Vlastnosti

  • Matný povrch
  • Odolný
  • Snadná údržba
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

   • Přípravy

    Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

    U produktů QP aplikujte pečeticí nátěr do 12 hodin.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 90 : Komp. B 10
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    Nedokonalé promíchání složek se vyznačuje výskytem skvrn. Materiál se doporučuje v tomto případě „přecedit“ přes sítko (sítko na lak s velikostí oka 1000 μm).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Váleček
   • Doba zpracování 45 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C

   • Vyšší teploty a vyšší absolutní vlhkost vzduchu uvedené doby zkracují, nižší teploty a nízká absolutní vlhkost vzduchu je obecně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Váleček
   • Epoxidový váleček, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Min. 0,12 kg/m²

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Materiál naneste na plochu a rovnoměrně rozetřete pomocí vhodného 25 cm válečku dvojitým křížovým nátěrem. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

    Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

    Min. 0,12 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Při překročení doby zpracování může dojít k rozdílům v stupni lesku a v barevném rozlišení.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Nerovnoměrné nanášení, stejně jako velké teplotní rozdíly na povrchu může vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Nevhodný pro zatížení vozidly nebo dynamické bodové zatížení.

    Barevná, především černá guma může při kontaktu s podlahou způsobit zabarvení, které je neodstranitelné (například pneumatiky nebo podložky pod stroji). Tomu lze zabránit použitím vhodných polyuretanových kol, resp. podložek. Barvy, barvy na vlasy, bělidla nebo dezinfekční přípravky mohou taktéž způsobit zabarvení. pokud není okamžitě odstraněno.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.