• Betofix HQ3 [basic]

  Číslo produktu 106425

  Betofix HQ3

  Vysokopevnostní bobtnající zálivková malta

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Reakce na oheň Třída A1 (DIN EN 13501)
  Pevnost v tlaku 24 h: > 50 N/mm²
  7 d: > 85 N/mm²
  28 d: > 105 N/mm²
  90 d: > 110 N/mm²
  Klasifikace tříd vlhkostní zátěže W0, WF, WA
  Tekutost po 5 min: ≥ 750 mm
  po 30 min: ≥ 700 mm
  po 60 min: ≥ 650 mm
  po 90 min: ≥ 650 mm
  (* Čas měření tekutosti je 150 sekund)
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 2,3 kg/dm³
  Velikost zrna 3 mm
  Konzistence po namíchání Cca 25 cm (velikost rozlivu)
  Bobtnavost po 24 hod. ≥ 0,5 % obj.
  Tloušťka vrstvy 15-150 mm
  Záměsová voda Cca 9,6 % odpovídá 2,4 l/25 kg
  Klasifikace stupně vlivu prostředí podle EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *Stupně vlivu prostředí XM1, XM2 a XF4 jsou z Rili - VeBMR vyjmuty.
  Třída rozlití f3
  Třída smršťování SKVM I
  Třída počáteční pevnosti A (při 20°C)
  C (při 5°C)
  Třída pevnosti v tlaku C 70/85

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou
  • Zálivková a výplňová malta pod stroje, ocelové konstrukce, železniční koleje, větrné elektrárny (turbíny) a mostní ložiska
  • Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah
  • Zálivka (výplň) pro dynamicky namáhané základové prvky
  • V malé míře k sanaci betonových konstrukcí
  • Pro vyplnění objemných dutin v betonových dílech v souladu s 3. revizí Rili-SIB

  Vlastnosti

  • Vysoká počáteční a konečná pevnost
  • Bobtnající (expanzivní)
  • Nepropustný pro vodu
  • Inhibující (zabraňující) korozi
  • Velikost zrna: 3 mm
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 105 N/mm²
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Povrch odkrýt až do blízkosti viditelného kameniva.

    Odtrhová pevnost musí být > 1,5 N/mm².

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Čerpadlo na maltu/zalévání
   • Pokud je to nutné, použijte bednění.

    Zalévat bez přerušení z jedné strany či rohu.

    Pokud je to nutné, dodatečně rozvibrujte.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Čerpadlo na maltu/zalévání
   • Míchací zařízení: dvouhřídelová míchačka, míchačka s nuceným oběhem
    Při použití míchacího čerpadla použijte dávkovač.

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,1 kg / l dutiny
   • Cca 2,1 kg/dm³

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vlastnosti poduktu byly stanoveny v laboratorních podmínkách podle DAfStb Rili - VeBMR.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty