• CEM rapid
 • CEM rapid
 • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid

  Číslo produktu 283405

  CEM rapid

  Bezchloridový rychle tuhnoucí cement k univerzálnímu použití

  Odstín: šedý | 2834
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zatížení (20 °C) Cca 15 min.
  Pevnost v tlaku 30 min = cca 10 N/mm²
  24 h = cca 25 N/mm²
  28 d = cca 50 N/mm²
  Počátek tuhnutí při 20 °C Cca 5 min.
  Záměsová voda 1,4-1,8 l/6 kg
  6,0-7,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Rychlá montážní malta pro osazované stavební díly
  • Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody
  • Odlévání dutých i plných tvarů
  • Urychlovač běžně vytvrzujících malt

  Vlastnosti

  • Velmi vysoká počáteční a konečná pevnost
  • Velmi rychlá reakce (5 min)
  • Nepropustný pro vodu
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • S cementem dle normy EN 197-1 mísitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Zalévání / Spárování
   • Doba schnutí přetíratelný po 3 minutách
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Rychlá aplikace

    Dutinu vyplnit materiálem lehkým tlakem.

     

    Urychlovač

    Přidat 10-20 % materiálu dle požadované doby zrání cementové malty.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Zbytky materiálu v nádobách urychlují zrání.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Zalévání / Spárování
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, špachtle

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • V suchu, chráněné před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2 kg / l dutiny
   • Cca 2,0 kg/l dutiny

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.