• MS 150
 • MS 150
  • MS 150
  • MS 150

  Číslo produktu 750512

  MS 150

  Elastický těsnicí tmel na bázi MS-hybridního polymeru.

  Odstín: betongrau | 7505

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,5 g/cm3
  Viskozita Pastózní/nestékavý

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu při
  100% protažení (DIN EN ISO 8339)
  0,4 N/mm²
  Tvarová paměť
  (ČSN EN ISO 7389)
  > 70 %
  Smrštění
  (DIN EN ISO 10563)
  < 5 %
  Přípustná celková deformace
  (ČSN EN 15651-1)
  +/- 25 %
  Tvrdost Shore A po 28 dnech 35

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Spáry v betonu a panelových stavbách
  • Spáry na fasádě, spáry ve zdivu
  • Opláštění fasád z ocelových i montovaných konstrukcí.
  • Spoje dveřních a okenních rámů ke konstrukci budovy.
  • Univerzální, elastický polymerní lepicí tmel.

  Vlastnosti

  • Vysoká přídržnost na řadě podkladů
  • Rychlé tuhnutí bez tvorby bublinek
  • Přetíratelný / přelakovatelný
  • Přetíratelný dle DIN 52452-A1.
  • Velmi nízké emise (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Neobsahuje izokyanáty
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Stěny spár musí být nosné, suché, čisté, bez oleje. Kovy musí být leskle čisté.

   • Přípravy

    Na stavbě dodržujte rozměry spár dle DIN 18540.

    Příliš hluboké spáry předplňte pružným provazcem (Rundschnur 4260).

    V případě potřeby dle podkladu použít penetrační nátěr Primer PUR (č. výr. 7530).

    Nechte dostatečně vyschnout.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 35 °C
   • Vytlačovací pistole / Špachtle
   • Špičku zařízněte šikmo, odpovídajíc šířce spáry, spáru vyplňte

    Hmotu vytlačujte dostatečným tlakem tak, aby řádně tlačila na okraje spáry. Vytlačenou utěsňovací hmotu nakonec řádně vyhlaďte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    K zasychání povrchu a jeho tuhnutí dochází následkem skladování a liší se při stárnutí produktu.

    S hloubkou spáry se zvyšuje doba nutná k vytvrdnutí.

    Nepoužívat na bitumen, tér, změkčovadla, přírodní kámen.

    Není vhodný k nanášaní na sklo, v sanitárních prostorách, pro podlahové spáry a spáry pod vodou.

    Barvy, laky a nátěrové hmoty musí být s tmelem kompatibilní.

    V případě přímého kontaktu s laky nelze vyloučit problémy se síťováním tmelu a zpoždění schnutí laku.

   • Sušení

    Doba tvorby povlaku: cca 25 min. (+23 °C/50 % r.v.)
    Vytvrzení: cca 2 mm/den (+23 °C/50 % r.v.)

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vytlačovací pistole / Špachtle
   • Ruční a tlaková pistole, špachtle, lepicí páska

    V čerstvém stavu ředidlem V 101, v zesíťovaném stavu pouze mechanicky, příp. po zbobtnání ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené množství asi 100 ml / cm² x m
   • Cca 100 ml/bm na 1 cm² průřezu spáry

  • Obecné pokyny
   • Vždy vytvořte testovací plochy!

    Při použití na mědi je nutno počítat s lehkým zbarvením.

    Za určitých podmínek je možné (žluté) zabarvení při styku s nátěrovými systémy na bázi alkydových pryskyřic a / nebo polyuretanů.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty