• PC 2K 45

  Číslo produktu 094103

  PC 2K 45

  Dvousložková lehčená malta na bázi epoxidové pryskyřice pro sanaci betonu

  Odstín: betonová šeď | 0941
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 0,78 g/cm³

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,92 g/cm³
  Viskozita (25 °C) ca. 10 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 0,93 g/cm³

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu > 18 N/mm²
  Pevnost v tlaku > 48 N/mm²

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Oprava staticky nerelevantních betonových konstrukčních dílců
  • Speciálně pro opravu choulostivých konstrukčních dílců poškozených korozí oceli
  • Rychlá oprava ojedinělých, maloplošných poškození
  • Lehké, vysoce pevné reprodukce tvarů a kopie figurálních zobrazení, balustrád, říms a jiných profilových částí
  • Restaurování a opravy přírodního kamene

  Vlastnosti

  • Zpracovatelný v polohách nad hlavou
  • Pevnost v tlaku > 48,5 N / mm²
  • Pevnost v tahu za ohybu > 18 N/mm²
  • Ve spojení s adhezním můstkem EP 2K vynikající přilnavost
  • Lze vytáhnout téměř do ztracena
  • Tvrdnutí s malým pnutím, bez smrštění
  • Vodotěsný od tloušťky vrstvy 5 mm
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad opatřený základním nátěrem bez pórů, musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat volné části, prach, oleje, maziva, oděr z pryže, ani jiné separační látky.

   • Přípravy

    Zapracování čerstvé do čerstvého do adhezního můstku.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 6,7
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Hladítko
   • Doba zpracování 70 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C až max. +25 °C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Hladítko
   • Hladítko, stěrka, nerezové hladítko, mřížka, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Příklady použití
   • Plastmalta

    Naneste penetraci na adhezivní povrchy. Poté přidejte směsnou maltu do ještě čerstvého základu, zhutněte a zahlaďte.

    cca 0,93 kg/m² a mm tloušťka vrstvy

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pouze maloplošná aplikace!

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).