Číslo produktu 4600776405

  Základní nátěr na podlahu 2K

  Systémový produkt / penetrace pod Nátěr na podlahu 2K (7760) a Nátěr na podlahy do garáže (7775)

  Odstín: světle šedá | 7764
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,41 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Penetrace pro Nátěr na podlahu 2K (7760) a Nátěr na podlahy do garáže (7775)
  • Adhézní můstek na staré nátěry a keramické obklady

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Prostupný pro vodní páry
  • Vodou ředitelný
  • Vynikající přilnavost na mnoho podkladů
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

    Vhodnými podklady jsou beton (C ) a cementový potěr (CT), nosné, tuhé EP nátěry v interiéru. Dále je možné utěsnit i nosné keramické obklady, anhydritové potěry a tvrdé asfaltové potěry. V těchto případech je však třeba se poradit s technickou podporou Remmers.

   • Přípravy

    Betonové nebo cementové podklady je třeba připravit broušením kotoučovou bruskou s vhodným brusivem. Příprava hran podél stoupajících dílců se provádí broušením bruskou na beton. Staré nátěry nebo obklady z keramických dlaždic se musí připravit pomocí technologie diamantového broušení. Podklad je pak třeba zbavit prachu.

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Obě složky (A a B) se dodávají ve vzájemně sladěných nádobách. Složka B se přidá ke složce A. Ujistěte se, že je nádoba s tvrdidlem (složka B) zcela vyprázdněna.

    Poté intenzivně míchejte vhodným míchadlem a míchací lopatkou, dokud nebudou viditelné " pruhy". Je třeba dodržet minimální dobu míchání 2-3 minuty. Předmíchaný materiál přelijte do další nádoby (např. čistého kbelíku s barvou) a znovu krátce promíchejte.

    U silně savých podkladů je možné do produktu přidat až 10 % vody.

    Pro protiskluzovou úpravu systému se přidává přípravek Protiskluzná přísada do nátěrů v poměru 2,5 % a intenzivně se promíchává. To odpovídá přidání 125 g (polovina balení) do 5 kg Nátěru na podlahu 2K nebo Základního náteru na podlahu 2K .

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 60 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Epoxidový váleček 10 a 25 cm, štětec a vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,15 - 0,25 kg/m² na jednu vrstvu náteru (v závislosti na podkladu)

  • Příklady použití
   • Penetrace

    Směs připravená k použití se rovnoměrně nanáší např. pomocí epoxidového válečku (25 cm) a příčně se rozválcuje. Je třeba zabránit tvorbě kaluží. Podél stoupajících dílců, v těžko přístupných místech a rozích se materiál nanáší vhodným plochým štětcem a 10 cm epoxidovým válečkem. V případě vysoce savých podkladů může být nutné nanést několik vrstev.

    Penetrace:
    cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu nátěru (v závislosti na podkladu)

    Protiskluzová úprava:
    cca 0,15-0,25 kg/m² na jednu vrstvu nátěru (v závislosti na podkladu) plus 2,5 % výrobku Protiskluzná přísada do nátěrů

  • Obecné pokyny
   • Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    U nesavých nebo lehce hydrofobních podkladů může za určitých okolností dojít k problémům se smáčivostí. V těchto případech je nutná další vrstva nátěru.

    Konec doby zpracovatelnosti se může změnit zvýšením viskozity nebo teploty. Proto je nezbytně nutné dát maximální pozor na čas zpracování.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Před použitím dodržujte pokyny pro zpracování - doporučeno pro profesionální uživatele.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).