Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje (dále také „údaje“) zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a za účelem zajištění funkčního a uživatelsky přívětivého internetového prostředí sloužícího k poskytování služeb a realizaci kupních smluv na prodej zboží.

Dle čl. 4 Nařízení (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), se „zpracováním“ rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme zejména o druhu, rozsahu, účelu, době a právním základu zpracování osobních údajů v případech, kdy buď my sami, nebo společně s jinými subjekty rozhodujeme o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Dále Vás informujeme o cizích nástrojích, které používáme za účelem optimalizace a zvýšení uživatelské kvality, pokud jimi jiné subjekty zpracovávají osobní údaje na vlastní odpovědnost.

Prohlášení o ochraně osobních údajů je členěno následovně:

I. Informace o naší společnosti (správce osobních údajů)

II. Práva uživatelů a subjektů údajů,

III. Informace o zpracování osobních údajů

I. Informace o naší společnosti (správce osobních údajů)

Správcem osobních údajů je společnost:

Remmers s.r.o.

Technická 2247

251 01 Říčany

Telefon: +420 323 604 877

E-mail: mail@remmers.cz

Zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka 57434

Kontaktní údaje na GDPR specialistu:

Ing. Jiří Litera

Technická 2247

251 01 Říčany

Telefon: +420 323 604 877

E-mail: litera@remmers.cz


II. Práva uživatelů a subjektů údajů

Vzhledem ke zpracování osobních údajů způsobem a v rozsahu popsaném níže mají uživatelé a subjekty údajů právo:

 • na potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace o zpracovávaných osobních údajích, jakož i na kopie zpracovávaných osobních údajů (dle čl. 15 GDPR);
 • na opravu nebo doplnění nepřesných, resp. neúplných osobních údajů (dle čl. 16 GDPR);
 • na neprodlený výmaz osobních údajů, které se jich týkají (dle čl. 17 GDPR), s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné dle čl. 17 odst. 3 GDPR, a dále na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • na získání osobních údajů, které se jich týkají a které poskytli správci, a na předání těchto osobních údajů jinému správci (dle čl. 20 GDPR);
 • na podání stížnosti u některého dozorového úřadu, pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR (dle čl. 77 GDPR).

Správce osobních údajů je dále povinen informovat všechny příjemce, kterým osobní údaje poskytl, o jakékoliv opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, které proběhne na základě čl. 16, 17 odst. 1 nebo 18 GDPR. To neplatí v případě, že takové sdělení nebude možné nebo bude spojené s nepřiměřenými náklady. Bez ohledu na tuto skutečnost však mají subjekty údajů vždy právo na informaci o těchto příjemcích.

Stejně tak mají dle čl. 21 GDPR uživatelé a subjekty údajů právo na námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, pokud jsou osobní údaje správcem zpracovávány dle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Zejména je přípustná námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Bude-li subjekt údajů jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným naší společností, může podat stížnost buď přímo k našim rukám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

III. Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané při používání našeho internetového prostředí či uzavírání kupní smlouvy na zboží jsou vymazávány nebo blokovány, jakmile odpadne účel jejich uložení, a zároveň pokud výmazu osobních údajů nebrání žádná zákonná povinnost jejich uchovávání a níže ve vztahu k jednotlivým operacím zpracování není stanoveno jinak.

Prodej zboží

Při prodeji zboží (účel zpracování) zpracovává naše společnost následující osobní údaje zákazníků:

 • jméno, příjmení
 • datum narození/IČO
 • adresa bydliště/adresa sídla, doručovací adresa
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu v případě bezhotovostní platby

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k řádnému plnění kupní smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné kupní smlouvu uzavřít a realizovat.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné kupní smlouvy a po jejím skončení bude s osobními údaji zákazníka naloženo dle platné právní úpravy, přičemž je naše společnost oprávněna osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu čtyř let od skončení kupní smlouvy prodlouženou o dobu trvání případné záruční lhůty v souvislosti s ochranou případných nároků naší společnosti, nestanoví-li právní předpis dobu delší (např. v souvislosti s archivací účetních dokumentů).

Údaje serverů

Z technických důvodů, zejména za účelem zaručení bezpečného a stabilního internetového prostředí, jsou nám, resp. našemu providerovi, Vaším internetovým prohlížečem předávány osobní údaje. Těmito tzv. serverovými logovacími soubory jsou zjišťovány mj. typ a verze Vašeho internetového prohlížeče, operační systém, webová stránka, z níž jste přešli do našeho internetového prostředí, resp. na naši internetovou stránku (Referrer URL), webová stránka našeho internetového prostředí, kterou navštívíte, datum a čas příslušného přístupu, jakož i IP adresa internetového připojení, ze které užívání našeho internetového prostředí probíhá.

Tyto takto zjišťované údaje jsou přechodně ukládány, to však nikoli společně s Vašimi ostatními údaji.

Uvedené ukládání probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti našeho internetového prostředí.

Pokud není třeba žádné další uchovávání k důkazním účelům, jsou údaje nejpozději po sedmi dnech vymazány. Jinak jsou údaje až do úplného vyjasnění incidentu zcela nebo částečně vyňaty z výmazu.

Cookies

a) Session-Cookies V našem internetovém prostředí používáme tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání, které Vámi používaný internetový vyhledávač ukládá na Vašem koncovém zařízení. Těmito Cookies jsou v individuálním rozsahu zpracovávány některé Vaše informace, jako například údaje Vašeho vyhledávače, polohy či místa nebo Vaše IP adresa.

Tímto zpracováním je naše internetové prostředí uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, neboť zpracování umožňuje např. reprodukci našeho internetového obsahu v různých jazycích nebo nabídku funkce nákupního košíku.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou tyto údaje Cookies zpracovávány za účelem uzavření nebo splnění smlouvy.

Pokud zpracování neslouží účelu uzavření nebo splnění smlouvy, spočívá náš oprávněný zájem ve zlepšování funkčnosti našeho internetového prostředí. Právním základem je pak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Se zavřením Vašeho internetového prohlížeče dochází k výmazu těchto Session-Cookies.

b) Cookies třetích stran

V našem internetovém prostředí jsou dále používány též Cookies partnerských subjektů, s nimiž spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo funkčnosti našeho internetového prostředí.

Více detailů, zejména k účelům a právním základům zpracování takových Cookies třetích stran, získáte z níže uvedených informací.

c) Možnost odstranění

Instalaci Cookies můžete nastavením Vašeho internetového vyhledávače zabránit nebo ji omezit. Stejně tak můžete již uložené soubory Cookies kdykoliv vymazat. Konkrétní kroky a opatření k tomu potřebná však závisí na Vašem konkrétním internetovém prohlížeči. Při Vašich dotazech prosím proto použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci Vašeho internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce, resp. podporu. U tzv. Flash-Cookies však zpracování nemůže být zamezeno přes nastavení prohlížeče. Namísto toho musíte změnit nastavení Vašeho Flash-Player. Rovněž v tomto případě konkrétní kroky a potřebná opatření závisí na Vámi používaném typu Flash-Player. Při Vašich dotazech prosím proto taktéž použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci Vašeho Flash-Playeru nebo se obraťte na výrobce, resp. uživatelskou podporu.

Pokud instalaci Cookies zamezíte nebo ji omezíte, může to nicméně vést k tomu, že veškeré funkce našeho internetového prostředí nebudou použitelné v plném rozsahu.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního Newsletteru zdarma, budou nám předávány údaje, na které budete dotazováni, a to Vaše e-mailová adresa, jakož i – jako volitelná opce – Vaše jméno a Vaše adresa. Současně si uložíme IP adresu internetového připojení, ze kterého do našeho internetového prostředí přistupujete, jakož i datum a čas Vašeho přihlášení. V rámci další operace přihlášení si vyžádáme Váš souhlas se zasíláním informačního Newsletteru, konkrétně popíšeme jeho obsah a odkážeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje při tom zjišťované budou používány výhradně k zasílání informačního Newsletteru – proto také zejména nejsou dále předávány třetím stranám.

Právním základem zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Souhlas se zasíláním informačního Newsletteru můžete dle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat (s účinky do budoucna). O odvolání Vašeho souhlasu nás musíte pouze uvědomit nebo potvrdit link pro odhlášení odběru obsažený v každém Newsletteru.

Kontaktování

Pokud s námi přes kontaktní formulář nebo e-mail vstoupíte do kontaktu, budou Vámi přitom uvedené údaje použity ke zpracování Vašeho požadavku. Uvedení údajů je ke zpracování a vyhovění Vašemu požadavku nezbytné – bez jejich poskytnutí totiž nemůžeme Vašemu požadavku vyhovět, popř. mu můžeme vyhovět pouze částečně. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje jsou vymazány, jakmile je Váš požadavek vyřízen a výmazu zároveň nebrání žádná zákonná povinnost uchovávání, jako např. v případě následného plnění smlouvy.

Příspěvky uživatelů, komentáře a hodnocení

Nabízíme Vám, že na našich internetových stránkách zveřejníme dotazy, odpovědi, názory nebo hodnocení (dále také „příspěvky“). Pokud této nabídky využijete, zpracujeme a zveřejníme Váš příspěvek, datum a čas jeho zadání, jakož i Vámi případně uvedený pseudonym.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat dle čl. 7 odst. 3 GDPR (s účinky do budoucna). O odvolání Vašeho souhlasu nás musíte pouze uvědomit.

Dále zpracováváme také Vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa je zpracovávána, protože máme oprávněný zájem zavádět a podporovat další kroky v případě, že Váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran a/nebo je protiprávní.

Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v ochraně našich práv a právem chráněných zájmů.

Google Analytics

V našem internetovém prostředí používáme Google Analytics. Jedná se o služby webové analýzy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“). Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“):
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Služba Google Analytics slouží k analýze uživatelského chování v rámci našeho internetového prostředí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho internetového prostředí.

Uživatelské údaje a informace vztahující se k uživatelům, jako např. IP adresa, místo, čas nebo četnost návštěv našeho internetového prostředí jsou přenášeny na server Google v USA, kde jsou ukládány. Google Analytics však používáme společně s funkcí tzv. anonymizace. Touto funkcí krátí Google IP adresu již v rámci EU, resp. EHS.

Takto zjišťované údaje jsou dále využívány ze strany Google, aby nám poskytl k dispozici vyhodnocení o návštěvách našeho internetového prostředí, jakož i o tamních uživatelských aktivitách. Tyto údaje mohou být také využívány k tomu, aby byly poskytovány další služby, které souvisí s užíváním našeho internetového prostředí nebo užíváním internetu.

Google uvádí, že IP adresu nespojuje s ostatními údaji. Další informace týkající se ochrany údajů má pro Vás Google uvedeny pod https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,
a to mj. rovněž k možnostem, jak užívání údajů zabránit.

Navíc Google pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de vedle dalších informací k této problematice nabízí tzv. deaktivační Add-on. Add-on se dá instalovat běžnými internetovými prohlížeči a poskytuje Vám rozsáhlou možnost kontroly nad údaji, které Google při monitorování našeho internetového prostředí vyvolává. Add-on sdělí JavaScript (ga.js) od Google Analytics, že údaje týkající se návštěvy našeho internetového prostředí nemají být předány Google Analytics. To však nezabraňuje tomu, aby údaje byly předávány nám nebo jiným službám webové analýzy. Zda a popř. jaké další služby webové analýzy budeme nasazovat, zjistíte dále také v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Google-Maps

V našem internetovém prostředí používáme Google Maps ke znázornění naší polohy, jakož i k vytvoření popisu trasy. Jedná se o služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Aby bylo v našem internetovém prostředí umožněno zobrazování určitých druhů písma, naváže se při vyvolání našeho internetového prostředí spojení se serverem Google v USA.

Pokud vyvoláte komponenty Google Maps navázané na naše internetové prostředí, Google přes Váš internetový prohlížeč uloží na Vašem koncovém zařízení Cookie. Abychom zobrazili naši polohu a vytvořili popis trasy, jsou zpracovávána Vaše uživatelská nastavení a údaje. Při tom nemůžeme vyloučit, že je použije server Google v USA.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našeho internetového prostředí.

Díky takto navázanému spojení s Google může Google zjistit, ze které webové stránky byl Váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu má být popis trasy předán.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci Cookies odpovídajícím nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči zabránit. Detaily k této problematice naleznete výše v sekci „Cookies“.

Kromě toho probíhá užívání Google Maps, jakož i údajů získaných přes Google Maps dle uživatelských podmínek Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a obchodních podmínek pro Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html Google k tomu poskytuje rozsáhlejší informace pod https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy

Fonty Google

V našem internetovém prostředí používáme k zobrazení externích fontů písma fonty Google Fonts. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Aby bylo v našem internetovém prostředí umožněno zobrazování určitých druhů písma, naváže se při vyvolání našeho internetového prostředí spojení se serverem Google v USA.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém provozu našeho internetového prostředí.

Díky takto navázanému spojení s Google může Google zjistit, ze které webové stránky byl Váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu má být zobrazení písma předáno.

Google k tomu poskytuje rozsáhlejší informace pod https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy, a to mj. rovněž k možnostem, jak užívání údajů zabránit.

„Facebook“-Social-Plug-in

V našem internetovém prostředí používáme Plug-in sociální sítě Facebook. U Facebooku se jedná o internetovou službu společnosti facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je tato služba provozována Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále obě společnosti nazývány společně „Facebook“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení kvality našeho internetového prostředí.

Rozsáhlejší informace o možných Plug-in, jakož i o jejich funkci má pro Vás Facebook k dispozici pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokud je Plug-in uložen na některé z Vámi navštívených stránek našeho internetového prostředí, stáhne si internetový prohlížeč znázornění Plug-in ze serveru Facebooku v USA. Z technických důvodů je přitom nutné, aby Facebook zpracovával Vaši IP adresu. Vedle toho jsou však evidovány i datum a čas návštěvy našich internetových stránek.

Pokud byste byli přihlášeni na Facebooku, zatímco navštívíte naši internetovou stránku opatřenou Plug-in, jsou informace nashromážděné o Vaší konkrétní návštěvě pomocí Plug-in Facebookem rozpoznány. Takto shromážděné informace Facebook přiřadí k Vašemu tamnímu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud tedy například na Facebooku použijete tzv. tlačítko „Líbí se mi“ , je tento údaj uložen ve Vašem facebookovém uživatelském účtu a popř. zveřejněn přes platformu Facebook. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se buď před návštěvou našeho internetového prostředí z Facebooku odhlásit nebo použitím Add-ons pro Váš internetový prohlížeč zabránit, aby bylo zavedení Facebook-Plug-in blokováno.

Rozsáhlejší informace o sběru a užívání údajů, jakož i o Vašich právech a možnostech ochrany má Facebook k dispozici v pokynech k ochraně osobních údajů, které je možné si stáhnout pod https://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

V našem internetovém prostředí používáme YouTube. Jedná se o videoportál YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (dále také „YouTube“).

YouTube je dceřiná společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, jakož i jeho dceřiná společnost YouTube, garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

YouTube používáme společně s funkcí „Rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, abychom Vám mohli zobrazovat videa. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení kvality našeho internetového prostředí. Funkce „Rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“ dle informací od YouTube způsobuje, že níže specifikované údaje jsou předávány serveru YouTube pouze tehdy, když video skutečně spustíte.

Bez této „Rozšířené ochrany osobních údajů“ se naváže spojení se serverem YouTube v USA, jakmile zobrazíte některou z našich internetových stránek, na níž je video YouTube umístěno.

Toto spojení je nezbytné, aby bylo možno video na naší internetové stránce přes Váš internetový prohlížeč zobrazit. V rámci něj YouTube zjišťuje a zpracovává minimálně Vaši IP adresu, datum včetně přesného času, jakož i Vámi navštívenou internetovou stránku. Kromě tohoto je také navázáno spojení s reklamní sítí Google „DoubleClick“.

Pokud byste byli současně přihlášeni na YouTube, přiřadí YouTube informaci o spojení k Vašemu účtu YouTube. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se buď před návštěvou našeho internetového prostředí z YouTube odhlásit nebo provést ve Vašem uživatelském účtu YouTube odpovídající nastavení.

Za účelem funkčnosti a analýzy uživatelského chování YouTube trvale na Vašem koncovém zařízení přes Váš internetový prohlížeč ukládá Cookies. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost ukládání Cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče zabránit. Bližší informace naleznete výše v sekci „Cookies“.

Rozsáhlejší informace o sběru a užívání údajů, jakož i o Vašich právech a možnostech ochrany má Google k dispozici v pokynech ochrany osobních údajů pod https://policies.google.com/privacy.

K přehrávání YouTube videí na webových stránkách používáme služby YouTube API. Další informace o podmínkách poskytování těchto služeb naleznete zde: https://www.youtube.com/t/terms

Google AdWords s Conversion-Tracking

V našem internetovém prostředí používáme reklamní komponenty Google AdWords společně s tzv. Conversion-Tracking. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Conversion-Tracking používáme k cílené reklamě na naši nabídku. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho internetového prostředí.

Pokud kliknete na zobrazení zapnuté Google, uloží námi nasazený Conversion-Tracking na Vašem koncovém zařízení Cookie. Tyto takzvané Conversion-Cookies ztrácí uplynutím 30 dnů svoji platnost a kromě jiného neslouží k Vaší osobní identifikaci.

Pokud je Cookie ještě platný a Vy navštívíte nějakou stránku našeho internetového prostředí, můžeme jak my, tak i Google vyhodnotit, že jste klikli na inzerci umístěnou na Google, přičemž následně budete přesměrováni do našeho internetového prostředí.

Díky takto získaným údajům nám Google vytvoří statistiku o návštěvě našeho internetového prostředí. Navíc tím obdržíme informace o počtu uživatelů, kteří na naší inzerci klikli, jakož i o následně otevřených stránkách našeho internetového prostředí. Ani my, ani třetí strany, které také používají Google-AdWords, Vás však nebudou schopny touto cestou identifikovat.

Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete navíc instalaci Cookies zabránit nebo ji omezit. Současně můžete již uložené Cookies kdykoliv vymazat. Kroky a opatření, které jsou k tomu potřebné, však závisí na konkrétním Vámi používaném internetovém prohlížeči. Při dotazech proto prosím použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci Vašeho internetového prohlížeče, nebo se obraťte na jeho výrobce, resp. podporu.

Google k tomu poskytuje rozsáhlejší informace pod https://services.google.com/sitestats/de.html http://www.google.com/policies/technologies/ads/ http://www.google.de/policies/privacy/, a to mj. rovněž k možnostem zakázání užívání údajů.

Funkce Google: Google Remarketing nebo "Podobné cílové skupiny"

V našem internetovém prostředí používáme funkce Remarketing nebo „Podobné cílové skupiny“. Jedná se o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále také „Google“).

Certifikace dle EU-USA štítu na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje, že předpisy upravující ochranu osobních údajů EU budou dodržovány i při zpracování osobních údajů v USA.

Tuto funkci používáme, abychom využívali personalizovanou reklamu na internetových stránkách třetích stran, které se taktéž účastní reklamní sítě Google.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našeho internetového prostředí.

Aby mohla být reklamní služba zajištěna, ukládá Google během Vaší návštěvy našeho internetového prostředí přes Váš internetový prohlížeč na Vašem koncovém zařízení Cookie s číselnou posloupností. Tento Cookie zaznamenává v anonymizované formě jak Vaši návštěvu, tak i používání našeho internetového prostředí.

Osobní údaje přitom nejsou předávány dál. Pokud následně navštívíte internetové prostředí třetí strany, která rovněž používá reklamní síť Google, objeví se zobrazení reklam, které vykazují vztah k našemu internetovému prostředí, resp. k našim nabídkám.

Trvalou deaktivaci této funkce pro nejběžnější internetové prohlížeče nabízí Google přes https://www.google.com/settings/ads/plugin

Browser-Plugin

Stejně tak může být používání Cookies určitých poskytovatelů deaktivováno např. přes http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
nebo http://www.networkadvertising.org/choices/ přes Opt-out.

Prostřednictvím tzv. Cross-Device-Marketingu může Google sledovat Vaše uživatelské chování za určitých okolností i přes více koncových zařízení, takže Vám personalizovaná reklama může být zobrazena i tehdy, když změníte koncové zařízení. To však předpokládá, že jste souhlasili s propojením Vašich operací Browseru s Vaším stávajícím účtem Google. Rozsáhlejší informace ke Google Remarketingu nabízí Google pod http://www.google.com/privacy/ads/

Ucházení se o pracovní místo online / zveřejňování volných pracovních míst

Nabízíme Vám, abyste se u nás přes naše internetové prostředí ucházeli o pracovní místo. U digitálních žádostí o místo elektronicky sbíráme a zpracováváme Vaše údaje uchazeče a údaje žádosti za účelem realizace výběrového řízení.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pokud je po výběrovém řízení uzavřena pracovní smlouva, ukládáme Vaše údaje předané nám v rámci Vašeho ucházení se o pracovní pozici do Vaší osobní složky za účelem standardních organizačních a správních procesů, a to samozřejmě za dodržování povinností plynoucích z příslušných právních předpisů.

Právním základem pro toto zpracování je rovněž čl. 88 odst. 1 GDPR.

Při odmítnutí žádosti o zaměstnání nám předané údaje automaticky vymažeme okamžitě po oznámení odmítnutí. Výmaz však neproběhne, pokud právní předpisy požadují, aby údaje byly uchovávány po delší dobu (např. do ukončení soudního řízení).

Právním základem zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v ochraně našich práv a právem chráněných zájmů.

Pokud budete výslovně souhlasit s ukládáním Vašich údajů po delší dobu, např. za účelem Vašeho zařazení do databáze uchazečů nebo zájemců, budou Vaše údaje dále zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Právním základem zpracování je pak čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas však samozřejmě můžete kdykoliv dle čl. 7 odst. 3 GDPR odvolat (s účinky do budoucna).

Naše společnost jakožto správce osobních údajů zpřístupňuje osobní údaje subjektů údajů pouze:

 • zpracovatelům osobních údajů, jež jsou ve smluvním vztahu s naší společností (např. IT služby, hosting, apod.),
 • v odůvodněných případech i jiným správcům za současného respektování právních předpisů,
 • orgánům veřejné moci v případech stanovených zákonem,
 • dalším příjemcům, je-li takové zpřístupnění v souladu s potřebami a pokyny subjekty údajů.

V Říčanech, dne 1.1.2023

Ing. Jiří Litera

jednatel