• Holzschutz-Creme farblos
 • Holzschutz-Creme farblos
  • Holzschutz-Creme farblos
  • Holzschutz-Creme farblos

  Číslo produktu 271420

  HK lazurovací krém bezbarvý

  Olejový lazurovací krém pro jehličnaté dřeviny se zvýšeným obsahem účinných látek

  Výstrahy

  • Používejte biocidní látky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku!

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) cca 0,88 g/cm³
  Bod vzplanutí cca 61 °C
  Zápach Po rozpouštědlech, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Hedvábně matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Dřevo bez kontaktu se zemí podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Základní nátěr pod lazurovací a krycí barvy

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Chráni dřevo před vlhkostí a má preventivní účinky proti zamodrání
  • Ve spojení s konstrukční ochranou dřeva snižuje riziko vzniku hniloby
  • Ochranný film proti plísni a řasám
  • Nutný pouze jeden nátěr
  • Proniká do hloubky
  • Krémová konzistence: není nutné míchat
  • Probíhá samostatně
  • Neskapává, vhodná pro práci nad hlavou
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Natírejte nebo nanášejte válečkem.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Po uschnutí případně natřete druhou vrstvou.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Při přetírání pomocí jiných nátěrových látek doporučujeme zkušební nátěr pro zjištění přilnavosti nátěru.

    U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodourozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého zdiva nebo omítky.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Souhrnné pokyny pro práci s tímto výrobkem jsou uvedeny v "Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln" (Pokyny k zacházení s prostředky na ochranu dřeva) Průmyslového sdružení Německé stavební chemie (Industrieverband Deutsche Bauchemie).

   • Sušení

    cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Vždy podle druhu dřeva, např. u modřínu, může docházet k prodloužení doby schnutí.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec (přírodní štětiny)

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml - 250 ml Total / m²
   • Ocranný účinek proti zamodrání při 200-250 ml/m²

   • Hoblovaná nebo velmi hustá dřeva mají nižší sací schopnost a je nutný druhý nátěr

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

    Podle DIN 68800-1 musí být opatření na ochranu dřeva plánována včas a pečlivě v souladu se všemi stranami, účastněnými na stavbě (architekt, vlastník budovy, dodavatel stavby), s ohledem na zákonné požadavky a místní podmínky.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

    Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty