• PUR H-280-Härter

  Číslo produktu 197501

  PUR H-280-Härter

  Izokyanát k vytvrzení PUR laků

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³
  Zápach Podle druhu
  Průtokový pohárek DIN 4  Cca 15

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • K vytvrzení dvousložkových PUR laků ve specifikovaném poměru míchání
  • Bělené dřevo

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Světlostálý
  • Bez aromátů
  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 18 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +18 °C do max. +25 °C.

   • Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Přidejte k laku ve stanoveném poměru

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.