• Allgrund

  Číslo produktu 542010

  Allgrund

  Základní nátěr na kovy & dřevo, s ochranou proti korozi & izolující vůči látkám obsaženým ve dřevě

  Odstín: weiß | 5420
  Odstín: weiß | 5420
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) Cca 1,20 g/cm³
  Zápach Mírný
  Stupeň lesku Mat
  Viskozita Thixotrop, cca 1500-2000 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Základní nátěr a mezivrstva
  • Kovové podklady, např. (pozinkovaná) ocel, hliník, měď, mosaz
  • Tvrdé plasty
  • Dřevo do interiéru a exteriéru

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Ochrana proti korozi
  • Na vodní bázi
  • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě
  • S nízkým obsahem rozpouštědel, bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

     

    Dřevěný podklad:

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistite pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund* - nevztahuje se na dřevo v interiéru. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Železo, ocel:

    Důkladně očistěte od rzi. Odstraňte okuje a zbytky po válcování (ruční odstranění rzi, stupeň čistoty SA 3). Nejlepší výsledek se dosáhne pískováním na stupeň čistoty SA 2,5. (DIN EN ISO 12944-4).

    Zinek (pozinkovaná ocel):

    Smáčení čpavkem provádějte pomocí brousícího padu. Dodržujte všeobecně platná pravidla.

    Hliník:

    Očistěte ředidlem V101 nebo V-890, případně čisticími prostředky na bázi kyseliny fosforečné. Dodržujte předpisy z BFS-směrnice č. 6.

    Těsnění:

    Vrstvy z tvrdého PVC, PUR, polyesteru, akrylátu a melaminu (Resopal) očistěte ředidlem V101 nebo V-890 a brusným rounem.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 do max.+25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Po zaschnutí a mezibroušení naneste povlak laků na bázi vody nebo rozpouštědel.

    Zohledňujte dobu schnutí mezi jednotlivými pracovními postupy

  • Pokyny ke zpracování
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Pro rychlejší schnutí lze povlak ošetřit v sušárně při max. teplotě 60 °C.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou do 5 % .

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Štětec, váleček, stříkací pistole s pohárkem resp. stříkací zařízení Airless

   • Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • 100 ml/m² na jeden nátěr 2 nátěry jsou nutné na ochranu proti korozi a jako izolace vůči látkám obsaženým ve dřevě

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.