• Isoliergrund
 • Speciální izolační základ
  • Isoliergrund
  • Speciální izolační základ

  Číslo produktu 4600344001

  Speciální izolační základ

  Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání tříslovin ze dřeva

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 1,30 g/cm³
  Zápach Slabý, po uschnutí bez zápchu (mírný)
  Stupeň lesku Matný
  Viskozita Cca 1500 - 2000 mPa∙s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Základní nátěr a mezivrstva
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vysoce krycí
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Zabraňuje zažloutnutí v důsledku tříslovin obsažených ve dřevě a rozpustných ve vodě
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Tvarově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo v exteriéru, které musí být chráněno proti hnilobě a zamodrání, ošetřete pomocí Holzschutz-Grund* - nevztahuje se na dřevo v interiéru. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Materiál dobře promíchejte.

    Aplikujte štětcem, válečkem, stříkáním.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Pistole s pohárkem na tekutý materiál: Tryska: 1,8 – 2,0 mm, rozprašovací tlak vzduchu: 2 – 2,5 bary

    Další pracovní postupy aplikujte po uschnutí.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Materiál zpracujte bez ředění.

    Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu s podkladem a izolační účinek.

    Při použití ve vnitřních prostorech zajistěte dostatečné větrání.

   • Sušení

    Sušení: cca 1 hodina Brousitelný: cca 4 hodiny Přetíratelný: cca 12 hodin

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

    Zkrácení doby schnutí vede ke zhoršení izolace.

    Nižší teploty, nízká výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu vedou k zpomalení procesu schnutí a ke zhoršení izolačních vlastností.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Akrylový štětec

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 70 ml - 80 ml / m² na pracovní postup
   • 2 x cca 70 - 80 ml/m²

   • Pokud nanesete nižší množství, než je požadováno, tak bude zhoršena izolační vlastnost.

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.