• UV+ Lazura (Langzeit-Lasur UV)
 • UV+ Lazura (Langzeit-Lasur UV)
  • UV+ Lazura (Langzeit-Lasur UV)
  • UV+ Lazura (Langzeit-Lasur UV)

  Číslo produktu 4600223401

  UV+ lazura

  Dekorativní, středněvrstvá lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV-záření

  Odstín: stříbřitě šedá (RC-970) | 2234
  Odstín: stříbřitě šedá (RC-970) | 2234
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Alkydová pryskyřice
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Zápach Jako ředidlo, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku hedvábně lesklý
  Viskozita (20 °C) Cca 150 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pro tvarově nestálé dílce
  • Dřevo v exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce: např. okna a dveře (včetně jejich vnitřních částí)
  • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
  • Konečný nátěr bez biocidů na impregnovaných dřevech: např. zahradní nábytek
  • Bezbarvou UV+ lze využít i jako obětovanou vrstvu u pigmenovaných variant pro zachování barevného odstínu dřeva.

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
  • Vysoká ochrana před UV zářením i pro světlé barevné odstíny a bezbarvý nátěr UV+
  • Odpuzuje špínu a je snadný na údržbu
  • Nelepivý (podle směrnice HO.03)
  • Dobrý rozliv
  • Neobsahuje biocidy & kobalt
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem - Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).

    Dřevo ve venkovním prostředí, které má být chráněno před hnilobou a zamodráním, musí být ošetřeno pomocí výrobku Holzschutz-Grund*. (*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!)

    Při nátěru dřeva pro venkovní prostředí v odstínu farblos UV+ je nezbytně nutná předchozí ochrana pomocí Holzschutz-Creme farblos.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

  • Zpracování
   • Štětec
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natřete.

    Nanášejte ve směru vláken.

    Zvlášť elegantní povrch dosáhnete pokud před posledním nátěrem plochu lehce obrousíte.

    Po uschnutí naneste 2. vrstvu.

    Je možné nanést i třetí vrstvu pomocí Farblos UV+ , aby jste požadovaný barevný odstín zafixovali. (Vrstva, která se obnovuje v případě renovace).

    Tento postup je možno použít i na plochách, které byly ošetřeny pomocí HK-Lasur nebo Holzschutz-Creme.

    Na podkladech, které byly opatřeny bílým nátěrem, tento postup není účelný. (dochází zde k tmavnutí, žloutnutí vlivem vlastní barvy odstínu Farblos UV+).

    Okna a venkovní dveře je nutné natírat třemi vrstvami.

    Všechny barevné odstíny lze mezi sebou vzájemně míchat.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 12 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

    Pro ochranu před vlhkostí by měly být čelní a řezné povrchy ošetřeny dvakrát Ochranným nátěrem příčných řezů

    Při práci a při schnutí zajistěte dobré odvětrání.

    S každou další vrstvou laku se zintenzivňuje barevný tón a zvyšuje lesk.

    Po uschnutí je kompatibilní s plasty i živičnými materiály.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Pokud se vyskytují mechanická poškození, zejména na bezbarvém nátěru, tak musí být neodkladně ošetřeny pomocí "Farblos UV+", aby zde nemohlo časem vzniknout nežádoucí zabarvení např. zamodráním.

    Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)

    Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

    Bílý odstín používejte pouze u venkovních ploch, které nejsou vystavené přímým povětrnostním vlivům jako např. střešní podhledy atd. nebo použijte jako základ.

   • Sušení

    Cca 12 hodin při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Připraven k aplikaci

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec (přírodní štětiny), plochý štětec

   • Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • cca 60 ml - 100 ml / m² na pracovní postup
   • 1. nátěr: 100 ml/m² 2. nátěr: 60 ml/m² Farblos UV+: 3 vrstvy

  • Obecné pokyny
   • U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.