• Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Číslo produktu 721001

  Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

  Vodou ředitelná silnovrstvá lazura s velmi dobrým rozlivem pro okna, dveře a jiné kvalitní dřevěné dílce

  Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Varianta:
  Odstín: farblos | 7210
  Odstín: farblos | 7210
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Speciální pryskyřice
  Hustota Cca 1,04 g/cm³
  Zápach Mírný, po uschnutí bez zápachu
  Stupeň lesku Mat, hedvábný lesk
  Viskozita (20 °C) Cca 2.300 mPa*s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pro částečně tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
  • Mezivrstva a konečný nátěr
  • Lze využít i jako renovační nátěr
  • Není vhodné pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch) atd.
  • Pro profesionální použití

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Redukuje žluté zabarvení
  • Jednoduché zpracování
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Nelepivá (podle směrnice HO.03)
  • Trvanlivý, nešpiní se, odolný
  • Vynikající rozliv
  • Vysoce elastická
  • Obsahuje absorbéry UV záření
  • Jako renovační nátěr vykazuje vynikající přilnavost na starý nátěr
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

    Omezeně tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18%.

   • Přípravy

    Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.

    Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.

    Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

    Dřevo ve venkovním prostředí, které musí být chráněné před hnilobou a/nebo zamodráním, natřete pomocí produktů Aqua IG- 15* nebo Aqua HSL-35* (nepoužívat pro dřevo v interiéru).

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C do max. +25 °C.

   • Materiál dobře promíchejte.

    Natírání, stříkání.

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Po uschnutí proveďte další nátěry.

    Po nanesení základu proveďte lehký mezibrus.

    Aplikujte 2 - 3 vrstvy vždy s jemným mezibrusem.

    Renovační nátěry: 1 - 2 aplikace vždy s jemným mezibrusem.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Velké plochy nanášejte v pruzích a ne přes celý povrch.

    Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.

    Těsnící profily obsahující změkčovadla se ve spojení s disperzní krycí barvou slepují. Používejte profily bez obsahu změkčovadel.

    V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

    Bezbarvá varianta je nevhodná pro venkovní plochy vystavené přímému působení povětrnosti

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca po 1 hodině Přetíratelný: cca po 4 hodinách

    Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu

    Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless-/Airmix/Pistole s pohárkem/ Natírání
   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 100 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 100 ml/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.