• Induline ZW-400

  Číslo produktu 390005

  Induline ZW-400

  Vodou ředitelný, krycí izolační plnič pórů s vynikajícím účinkem pro aplikaci stříkáním

  Button VOC FR A+
  Odstín: bílý | 3900
  Odstín: bílý | 3900
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Speciální akrylátové polymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,30 g/cm³
  Zápach Po čpavku
  Stupeň lesku Matný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Dobrá plnivost na ploše
  • Vysoké plnění pórů
  • Rychlé schnutí
  • Dobrá brousitelnost
  • Velmi dobrá krycí schopnost
  • Velmi vysoká odolnost vůči zabarvení v důsledku vodou rozpustných látek obsažených ve dřevě
  • Velmi vysoká odolnost vůči narušení povrchů v důsledku specifických látek obsažených ve dřevě (např. u modřínu)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Před použitím zamíchejte
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: +15 °C až do +30 °C.

   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Pomocí zkušebního nátěru ověřte snášenlivost s podkladem.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: po cca 30 minutách Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách (před provedením konečného nátěru pomocí Induline DW-625 je třeba dodržet dobu schnutí v délce trvání min. 8 hodin) (při 23 °C a 50 % r.v.) Brousitelný a přelakovatelný při nuceném schnutí: po 20 minutách odpařovací zóna (při cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 minut (pro Induline DW-625 240 minut) fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s proudění vzduchu) / 20 minut fáze ochlazování

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě potřeby vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
   • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení. Pistole s pohárkem.

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 150 ml/m² na jeden nátěr (odpovídá tloušťce mokrého filmu: cca 150 μm, tloušťka suché vrstvy: cca 70 μm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

    Dřevěné dílce opatřené mezivrstvou nevystavujte povětrnostním vlivům bez konečného nátěru.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.