• Induline ZW-504i

  Číslo produktu 345305

  Induline ZW-504i

  Vodou ředitelný bezbarvý plnič pro aplikaci nástřikem

  Button VOC FR A+
  Odstín: farblos | 3453

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pojivo Akrylát
  Hustota (20 °C) Cca 1,03 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Viskozita Cca 2300 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • pro tvarově stálé dílce
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo do interiéru a exteriéru
  • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
  • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
  • Mezivrstva pro krycí a transparentní systémy
  • Pro chráněné konstrukce také jako základní nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Dobrý rozliv
  • Dobrá plnivost na ploše
  • Dobrá smáčivost pórů
  • Snižuje zabarvení dřeva v důsledku obsažených látek, rozpustných ve vodě
  • EG_IDL_96
  • EG_IDL_97
  • S UV ochranou pro větší bezpečnost pro lazurové barevné odstíny
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 až 15 %.

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem.

    Dřevěné povrchy natřete základním nátěrem.

    U krycích (bílých) povrchů proveďte základní nátěr pomocí výrobků Induline GW-208, GW-306 weiß nebo GW-201

    Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

  • Zpracování
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Před použitím zamíchejte
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu musí být min. +15 °C max +30 °C.

   • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Pomocí zkušebního nátěru ověřte snášenlivost s podkladem.

    Stříkání Airless: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 až 90 bar

    Stříkání Airmix: tryska: 0,28 až 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar

    Ve výjimečných případech může být zapotřebí opakovat aplikaci.

    Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

    Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

    Póry musí být nalakovány tak, aby se uzavřely. Je možné překročení doporučeného množství.

    Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

    Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

   • Sušení

    Suchý proti prachu: cca 1 hodina Přebrousitelný/přelakovatelný: cca 4 hodiny (při 23 °C a 50 % relat. vlhkosti) Přebrousitelný/přelakovatelný při řízeném procesu schnutí 20 min. zóna odpařování (při cca 20 °C a 65 - 75 % relat. vlhkosti.) / 75 min fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s vlhkosti vzduchu / 20 min. fáze ochlazování

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    V případě nutnosti vodou (max. 5 %).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Dynflow (plně automatizované lakovací zařízení)
   • Stříkací zařízení, ruční stříkání, Dynflow-zařízení

   • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 150 ml - 200 ml / m² na pracovní postup
   • 150 - 200 ml/m² na pracovní krok (odpovídá: Tloušťce mokrého filmu: 150 - 200 µm, Tloušťce suchého filmu: 35 - 45 µm)

  • Obecné pokyny
   • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

    Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.