• Betofix HQ6

  Číslo produktu 055625

  Betofix HQ6

  Zálivková betonová směs, vysokopevnostní, bobtnavá

  Odstín: Betofix HQ6 | 0556
  Balení

  Dokumenty

  product.brochures.loading

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tlaku 24 h 10 – 24 N/mm², 7 d > 40 N/mm², 28 d > 60 N/mm², 90 d > 65 N/mm² (na krychli)
  Tekutost 5 min.: ≥ 700 mm, 30 min.: ≥ 650 mm, 60 min.: ≥ 650 mm, 90 min.: ≥ 600 mm
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 2,3 kg/dm³
  Velikost zrna 6 mm
  Bobtnavost po 24 hod. ≥ 0,5 Vol.-%
  Záměsová voda 9,6 %, odpovídá cca 2,4 l / 25 kg
  Třída rozlití a3
  Třída smršťování SKVB 0
  Třída počáteční pevnosti C (při 20°C)*
  Třída pevnosti v tlaku C 50/60

  Údaje o výrobku

  *Bei 5°C < C; bei 30°C = B

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha v interiéru a exteriéru
  • Minerální podklady v suché, vlhké, mokré oblasti a v oblasti pod vodou
  • Zálivková a výplňová malta pod stroje, ocelové konstrukce, železniční koleje, větrné elektrárny (turbíny) a mostní ložiska
  • Vyplnění spár mezi prefabrikovanými díly, částmi prefabrikovaných dílů a sklepních podlah
  • Betonová výplň pro dynamicky namáhané základové prvky
  • Sanace betonů v souladu s 3. revizí Rili-SIB
  • Pro vyplnění objemných dutin v betonových dílech v souladu s 3. revizí Rili-SIB
  • Odpovídá směrnici DAfStb: „Výroba a použití cementem vázaného zálivkového betonu a zálivkové malty"
  • Pro interiér i exteriér

  Vlastnosti

  • Dobré rozlivné vlastnosti
  • Samozhutnitelný
  • Bobtnající (expanzivní)
  • Vodotěsný
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Zrnitost: 6 mm
  • Reakce na oheň: Třída A1
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 60 N/mm²
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Inhibující (zabraňující) korozi
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Betonový podklad:
    Nosný, čistý, bezprašný
    Dodržujte platné technické předpisy pro následující parametry:
    - Lepicí síla podkladu
    - Minimální drsnostt

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Čerpadlo na maltu/zalévání
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Tloušťka vrstvy

    20 - 240 mm

     

    Pokud je to nutné, zapažte.

    Zalévat bez přerušení z jedné strany či rohu.

    Pokud je to nutné, dodatečně rozvibrujte.

     

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Čerpadlo na maltu/zalévání
   • Míchací zařízení: dvouhřídelové míchadlo, míchačka s nuceným oběhem. Při použití míchacího (směšovacího) čerpadla použijte dávkovač.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,1 kg / l dutiny
   • Cca 2,1 kg/dm³

  • Obecné pokyny
   • Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vlastnosti poduktu byly stanoveny v laboratorních podmínkách podle DAfStb Rili - VeBMR.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty