• Betofix KHB

  Číslo produktu 108705

  Betofix KHB

  Minerální ochrana proti korozi a adhézní můstek

  Odstín: grau | 1087
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Certifikace QDB a KIWA
  Velikost zrna ≤ 1,0 mm
  Soudržnost odtrhem ≥ 2,0 N/mm²
  Sypná hmotnost cca 1,3 kg/l
  Záměsová voda Cca 1,0 - 1,1l/5kg
  ochrana proti korozi 5,0-5,2 l/25 kg
  adhezní můstek 5,0-5,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Ochrana proti korozi
  • Ochranný nátěr ocelové výstuže při jejím nedostatečním krytí ≤ 10 mm
  • Ahezní můstek na minerálních podkladech
  • Součást systému PCC / systém M3

  Vlastnosti

  • S aktivními pigmenty
  • Zušlechtěný plasty
  • Vysoká adhezní pevnost
  • Uvedeno v seznamu BASt
  • Certifikát podle DIN EN 1504-7
  • Odolný vůči síranům
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na Sa 2,5, jinak na Sa 2.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Štětec
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Ochrana proti korozi

    Materiál nanést ve dvou vrstvách, min. tl. vrstvy 1 mm.

    Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

     

    Adhezní můstek

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Následné práce provádějte čerstvé do čerstvého během doby zpracování.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Míchadlo, štětka.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca asi 1,8 kg / m² na pracovní postup
   • Cca 1,8 kg/m2 na jeden nátěr

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Betofix R4-PCC - opravné sanační systémy nevyžadují adhezní můstek (systémy pro stavby: viz průkazní zkoušky).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.