• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 11002425

  Betofix R4 SM

  Tixotropní, vlákny vyztužená, vodotěsná malta na opravu železobetonových konstrukci se statickou funkcí Malta s kompenzací smrštění podle ČSN EN 1504-3 Pro aplikační tloušťky 5-40 mm třídy R4

  Varianta
  110024 | Betofix R4 SM
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu 28 d: > 7 N/mm²
  Pevnost v tlaku 1 d: ≥ 20 N/mm²

  7 d ≥ 45 N/mm²

  28 d ≥ 50 N/mm²

  Dynamický modul pružnosti ≥ 25000 N/mm²
  Odstín šedý prášek
  Velikost zrna 2 mm
  Tloušťka vrstvy 5 - 40 mm v jedné vrstvě

  lokálně až 80 mm

  Sypná hmotnost Cca 2,1 kg/dm³
  Záměsová voda 3,5 až 4,0 l/25 kg, odpovídá 0,14 až 0,16 l/1 kg
  Odtrhová pevnost (DIN 52455-A1) > 2,0 N/mm²

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • stěna/strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Pro zesílení betonových nosných konstrukcí staticky spolupůsobících a spřažených
  • Oprava dopravních staveb
  • Opravy vodohospodářských staveb
  • Sanace betonových konstrukcí
  • Pro lokální I plošnou opravu betonových dílců se statickou a dynamickou funkci
  • Na podhledy, stěny

  Vlastnosti

  • Malta vhodná pro konstrukční zesilování konstrukcí dle ČSN EN 1504-9 zásada 4, metoda 4.4 doplnění malty nebo betonu – reprofilace
  • Malta vhodná pro obnovu betonu dle ČSN EN 1504-9 zásada 3, metoda 3.1 a 3.3
  • Malta vhodná jako ochrana nebo obnovení pasivace dle ČSN EN 1504-9 zásada 7, metoda 7.1 a 7.2
  • Výborná přilnavost bez nutnosti kontaktního můstku
  • Inhibující (zabraňující) korozi
  • Zrnitost: 2 mm
  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Reakce na oheň: Třída A1
  • Spojuje ochranu proti korozi, adhezní můstek, hrubou a jemnou maltu
  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Tl. aplikace jednotlivé vrstvy lokálně až 80 mm
  • Vysoce odolný vůči pronikání chloridů
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech: ≥ 50 N/mm²
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný, bezprašný a pórovitě otevřený.

    Odtrhová pevnost musí být > 1,5 N/mm².

   • Přípravy

    Povrch odkrýt až do blízkosti viditelného kameniva.

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5°C do max. +25°C.

  • Pokyny ke zpracování
   • Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Míchání v ruce, stejně jako mísení dílčího množství, není dovoleno.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, hladítko
    Vhodné strojní zařízení: např. PFT G4, Mtec Duomix 200

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 2 kg / 2 mm tloušťka vrstvy / m²
   • cca 2,0 kg/m²/mm tloušťka vrstvy, příp. cca 2,0 kg/dm³

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody, nebo odpovídat EN 1008.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.