• Rostschutz M

  Číslo produktu 091901

  S-Protect M

  Protikorozní přísada pro Betofix RM/Betofix R2

  LANG_VARIANTE
  0919 | S-Protect M
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota Cca 1,03 g/cm³
  Obsah pevných látek Cca 47 %
  Hodnota pH Cca 8
  Průtokový pohárek DIN 4 mm Cca 20 s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Pro interiér i exteriér
  • Ochrana před korozí
  • Systémová složka Betofix RM + Betofix R2

  Vlastnosti

  • S aktivními pigmenty
  • Vysoce vodoodpudivý
  • Odolný alkáliím
  • Certifikát podle DIN EN 1504-7
  • Základní zkouška v systému Betofix RM podle požadavků RiLi-SIB
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Výztuž:
    Obnažená výztuž musí být při použití protikorozní ochrany očištěna na SA 2,5, jinak na SA 2.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Štětec
   • Doba schnutí přetíratelný po 30 minutách
   • Materiál nanést ve dvou vrstvách, min. tl. vrstvy 1 mm.

    Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami: cca 30 min.

    Následné kroky provádět metodou "čerstvý do čerstvého".

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Míchací zařízení, štětec

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 3,2 kg mixture Total / m² ocelový povrch
   • Při dvouvrstvém nanášení, na m² oceli cca 0,9 kg Rostschutz M a 2,3 kg materiálu

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty