• ICS 2K
 • ICS 2K
 • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K
  • ICS 2K

  Číslo produktu 047611

  ICS 2K

  Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

  LANG_VARIANTE
  0476 | šedý
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 2,0 N/mm²
  Pevnost v tlaku po 7 dnech: > 5,0 N/mm²
  po 28 dnech: > 20 N/mm² (M20)
  Počátek tuhnutí při 20 °C > 8 h
  Konec tuhnutí při 20 °C > 10 h
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,7 kg/l
  Velikost zrna < 0,02 mm
  Porozita Cca 1 % obj. hm.
  Složení č. výr. 0475: Injektážní kapalina
  č. výr. 0476: velmi jemné, továrně vyrobené, hydraulicky tuhnoucí pojivo (prášek) s vysokou odolností proti síranům

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Suché, vlhké, mokré prostředí, pod vodou a v podzemí
  • Pevné utěsnění trhlin v betonu
  • Vyplnění trhlin a dutin
  • Zpevnění stavebních základů

  Vlastnosti

  • Nízká viskozita (velmi dobrá tekutost)
  • Nízký sklon ke smršťování
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Vysoká počáteční pevnost
  • Nepropustný pro vodu
  • Odolný mrazu a posypovým solím
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Vrt musí být očištěn od prachu.

   • Přípravy

    Zpevnění nesoudržného zdiva

    Vyvrtání otvorů: průměr 18 – 30 mm, úhel sklonu cca 45 °, hloubka vyvrtaných otvorů max. až 5 cm od konce zdi.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Nalévání do vrtů
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Plnit přes trychtýř bez použití tlaku.

    Injektáž provádět vhodnými přístroji a injektážními pakry.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nemíchat s jinými výrobky.

    Maltu, která během pracovní doby zatuhla, lze opětovným promícháním učinit tekutou.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nalévání do vrtů
   • Míchadlo, injektážní přístroj, injektážní pakry (např. přístroje a pakry Desoi, příp. pakry a čerpadla Polyplan).

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,7 kg / l dutiny
   • 1,7 kg/l dutiny

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA