• Funcosil IC

  Číslo produktu 071005

  Funcosil IC

  Vodou ředitelný bezrozpouštědlový hydrofobizační krém na bázi silanů

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Mléčný, bílý, krémovitý
  Hustota (20 °C) Cca 0,90 g/cm³
  Bod vzplanutí Cca 74
  Hodnota pH Cca 8,0 neutrální
  Aktivní látka Silan/Siloxan
  Obsah aktivní látky, % hmotnostně Cca 80
  Nosný materiál Voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Hloubková hydrofobizace betonu a železobetonu na stavbách mostů, silnic a pozemních stavbách
  • Chrání před proniknutím posypové soli
  • Ochrana proti poškození mrazem a posypovou solí

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zlepšuje mrazuvzdornost / posypové soli
  • Vodoodpudivý
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vysoce koncentrovaný (obsah účinných látek cca 80 %)
  • Odolný alkáliím
  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Testováno podle ZTV- ING, TL / TP OS-A a DafStb, RL-SIB OS 1
  • Uvedeno v seznamu BASt
  • Snadná, přesná aplikace bez ztrát
  • Výborně proniká do hloubky
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Odolný UV záření
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Impregnační přípravek nanášejte do kříže pomocí vhodného nástroje

  • Pokyny ke zpracování
   • Aby nebylo narušeno tuhnutí cementu, měl by být beton hydrofobizován nejméně dva, nejlépe však čtyři týdny po výrobě.

    Materiál by neměl být v přímém kontaktu s asfaltem.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Plyšový válec s dlouhým chlupem, štětec

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 200 ml - 500 ml Total / m²
   • Dle porozity: Cca 0,2 - 0,5 l/m²

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Zkouška účinnosti:
    Nasákavost minerálních stavebních materiálů může být testována pomocí Funcosil trubice dle prof. Karstena (Funcosil kufřík pro testování fasád, č. výrobku 4954 ).
    Proveďte test účinnosti nejdříve 6 týdnů po aplikaci.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty