• PUR Hybrid OS pro

  Číslo produktu 605169

  PUA Hybrid OS pro

  Stříkaná hydroizolace v systémech Remmers Deck OS 10 pro

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 1300 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 2500 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Prodloužení při přetržení (DIN 53504 S2) Cca 300 %
  Tvrdost podle Shore A (DIN EN ISO 868) Cca 88 (po 5 dnech při teplotě 23 °C)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Stříkaná hydroizolace v systému Remmers Deck OS 10 pro

  Vlastnosti

  • Aplikace pouze strojním nástřikem
  • Vysoce elastický
  • Překlenující trhliny
  • Tuhý
  • Vytvrzuje při nízkých teplotách
  • Lze velmi rychle převrstvit
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

    Vhodným podkladem jsou povrchy ošetřené penetračním nátěrem např. Epoxy Primer OS.

    Při překročení času nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek (rosa, déšť) použijte Remmers PUR Primer S (6062).

   • Přípravy

    U okrajů je nezbytně nutné zajistit řádné zakotvení.

    Při nástřiku chránit okolí důkladným zakrytím ochrannou fólií, plachtou či kartony.

    Při větrných podmínkách je nezbytné učinit taková ochranná opatření, aby nedošlo k úletům stříkané hmoty.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 50 °C
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +50 °C.

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.


    Parametry stroje

    Tlak na trysce:180 - 200 bar
    Teplota materiálu na trysce:ca. 75 - 80 °C

    Složky aplikovat pomocí vhodné směšovací trysky.

    Materiál se nanáší metodou „čerstvý do čerstvého“, až se docílí minimální doporučené tloušťky vrstvy 2 mm nebo vyšší.

    Daný mísicí poměr je nutné zafixovat a striktně dodržovat.

    Nezbytným předpokladem kvalitního nástřiku je precizní stav stříkacího zařízení. Údržbu je nutno provádět důkladně a pravidelně.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkání Airless/Airmix
   • Vhodné stříkací vysokotlakové zařízení (2K).

   • Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 2,1 – 2,2 kg/m² (na 2 mm tl. vrstvy)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Díky rychlé reakční době je nutná důkladná příprava a plánování pokládky.

    Během práce chránit okolí před úletem kapek nástřiku.

    Používat ochranu dýchacího ústrojí!

    U systémů Remmers Deck OS je třeba dodržovat návod na spracování.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.