• PUR Color VS OS pro

  Číslo produktu 605325

  PUR Color VS OS pro

  Flexibilní obrusná vrstva

  Varianta:
  6053 | PUR Color VS OS pro
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 3400 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 150 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viskozita (20 °C) Cca 2000 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Tvrdost dle Shore D po 28 dnech Cca 65 (ISO 868)
  Pevnost v tahu Cca 22 N/mm² (DIN EN 196 / ASTM C 109)
  Prodloužení při přetržení (DIN 53504 S2) Cca 55 %

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Trhliny překlenující obrusná vrstva v systému Remmers Deck OS 10 EP pro

  Vlastnosti

  • Mechanicky zatížitelný
  • Houževnatě pružný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Jako podklady jsou vhodné povrchy ošetřené přípravkem Remmers PUA Hybrid OS pro nebo PUR Color ZS OS pro.

    Uvedené doby pro aplikaci následných vrstev musí být důsledně dodržovány.

    Při překročení času, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť) je třeba před aplikací obrusné vrstvy použít PUR Primer S (6062) a přebrousit.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 100 : Komp. B 47
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Zubové hladítko, zubová rakle, vhodné míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,7 - 1,5 kg/m² pojiva

  • Příklady použití
   • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

    Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

    Na čerstvou základní vrstvu nasypte přebytek křemičitého písku vysušeného ohněm, zrnitost například 0,7 - 1,2 mm.

    Cca 0,7 - 1,5 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Během prvních 24 hodin po aplikaci chránit souvrství před přímým kontaktem s vodou, aby se zabránilo vzniku bublin.

    Díky rychlé reakční době je nutná důkladná příprava a plánování pokládky.

    Je třeba počítat s odpovídající vyšší spotřebou pro dosažení minimální požadované tloušťky vrstvy (u obrusné vrstvy), jakož i s nutnou přirážkou s ohledem drsnost podkladu.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    U systémů Remmers Deck OS je třeba dodržovat návod na spracování.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA