Hrázděné konstrukce

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem,

vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby. Speciální doporučení najdete také na datovém listu WTA E 8 5 00 D.

U hrázděných konstrukcí, které mají pohledovou funkci, je třeba vždy počítat s předělem mezi dřevěnými trámy a příhradovou výplní. Tyto předěly (spáry) mohou při zkrápění fasády deštěm vést k vysoké absorpci vody, to zejména na straně budovy, která je více vystavena intenzivním srážkám. Množství takto absorbované vody může násobně překročit množství kondenzované vody, které produkuje kapilárně aktivní vnitřní izolace. Tato voda musí možnost zase vyschnout, k čemuž je nutné zajistit dostatečný přísun energie.

Pokud je hrázděná konstrukce zaizolována systémem iQ-Therm, je přívod energie vlivem účinnosti systému iQ-Therm natolik omezen, že už nelze vysychání zaručit. Z tohoto důvodu se v příslušném datovém listu WTA píše: „Hodnota dodatečné tepelné izolace by neměla překročit limit delta Ri = 0,8 m²K/W.“ V přepočtu to znamená, že tloušťka izolační vrstvy dmax nesmí být větší než hodnota lambda x 0,8.

Pro systém iQ-Therm to znamená následující:
0,031 W/(mK) x 0,8 m²K/W = 0,0248 m = 24,8 mm.

Ideálním systémem k energetické sanaci pohledových hrázděných konstrukcí je iQ Therm 30.

  • Do opláštěných hrázděných konstrukcí nemůže vlhkost zvnějšku infiltrovat vůbec nebo jen ve velmi malém množství, takže zde lze použít systém iQ-Therm.
  • Hodnoty U vyžadované nařízením EnEV pro stavby s hrázděnými konstrukcemi jsou podstatně nižší než pro jiné typy fasád.

„Pokud jsou u obvodových stěn s pohledovým hrázděným zdivem, které jsou podle DIN 4108-3: 2001-06 v klasifikaci expozice intenzivním srážkám zařazeny do skupiny I a leží na obzvláště chráněných místech, realizována opatření podle písmene a, c nebo d, budou požadavky podle věty 1 považovány za splněné, když součinitel prostupu tepla stávající stěnové konstrukce nepřekročí hodnotu 0,84 W/(m²•K)“.

Hrázdění

1 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 022820

Omítka pro regulaci klimatu