Číslo produktu 021120

  iQ M universal

  Univerzální lepící malta a tenkovrstvá omítka v systému iQ-Therm 2.0

  LANG_VARIANTE
  0211 | iQ M universal
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hodnota AW 13,32 kg/(m²h0,5)
  Reakce na oheň Třída A1
  Velikost zrna 0,5 mm
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva do 3 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Záměsová voda Cca 6,0-6,3 l/20 kg
  Propustnost vodní páry µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Tepelná vodivost λ dry 0,48 W/(m•K)
  Třída pevnosti v tlaku CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro stěnu v interiéru a strop
  • Lepení vnitřních izolačních pásů iQ-Therm 2.0 k podkladu a k sobě navzájem (ložné spáry)
  • Minerální podklady (včetně sírany obsahujících resp. sádrových podkladů), zdicí materiály určené k zaomítání
  • Armovací a tenkovrstvá omítka v systému iQ-Therm 2.0

  Vlastnosti

  • Odolný vůči plísni
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Vysoce kapilárně aktivní
  • Necitlivý na vlhkost
  • Vysoká protiskluznost a přilnavost lepeného materiálu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Kontaktní vrstva

    Navlhčete nasákavé podklady.

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Svislá lepicí vrstva

    Materiál nanášejte svisle po celé ploše vhodnou zubovou stěrkou v odpovídající tloušťce vrstvy tak, aby vzniklo lepicí lože o tloušťce cca 3 mm. Lepicí lože musí být bez dutin.

     

    Vodorovná lepicí vrstva

    Materiál v kašovité konzistenci nanášejte štětcem nebo štětkou do ložiskových spár pro následující pásy iQ-Therm 2.0 v tloušťce cca 1 mm.

    V případě potřeby vytvořte nejnižší vrstvu lepidla s neředěným materiálem ve větší tloušťce vrstvy, abyste dosáhli vodorovné základní vrstvy iQ-Therm 2.0.

     

    Armovací vrstva

    Materiál nanášejte zubovou stěrkou tak, aby konečná tloušťka vrstvy byla nejméně 3 mm.

    Perlinku zapracovat doprostřed dosud čerstvé armovací vrstvy.

    Pásy tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Na dostatečně vytvrzenou výztužnou vrstvu naneste materiál v tloušťce nejméně 2 mm.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    K dosažení kvality povrchu stupně Q3 musí být přidána další vrstva stěrky.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Ozubená zednická lžíce / ozubené hladítko
   • Míchací zařízení, zubové hladítko, zednická lžíce, hladítko, špachtle

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,3 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

    Cca 3 mm jako lepicí malta (v závislosti na rovnosti podkladu).
    Cca 1 mm jako stěrková hmota v ložných spárách.
    Minimálně 5 mm jako výztuž a tenkovrstvá omítka

  • Obecné pokyny
   • Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA