• Historic Schlämmlasur
 • Historic Schlämmlasur
  • Historic Schlämmlasur
  • Historic Schlämmlasur

  Číslo produktu 647105

  Color LA Fill Historic

  Lazurovací, plnící, "pravá" silikonová barva

  Odstín: speciální odstíny* | 6471

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Organokřemičitě zušlechtěné kopolymery
  Hustota (20 °C) Cca 1,4 g/cm³, podle barevného odstínu
  Hodnota pH 8 - 9
  Pigment Anorganické světlostálé, oxdické pigmenty odolné alkáliím, bez oxidu titaničitého (bez TiO2)
  Viskozita 3000 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Stupeň lesku Matný, minerální charakter, drsná struktura jemného písku
  Koeficient nasákavosti podle
  (DIN 52617)
  w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Propustnost vodní páry
  (DIN 52615)
  sd < 0,25 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Porézní, minerální podklady
  • Povrchy s různými nerovnostmi a vlasovými trhlinami
  • Památkově chráněné objekty

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Lazurovací
  • Drsná struktura s jemným pískem
  • Propustnost pro vodní páru sd < 0,25 m
  • Vysoce vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Reverzibilní
  • Minimální pnutí
  • Matný, podobný minerálním látkám
  • Optika vápenného nátěru
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

   • Přípravy

    Opískované, pevné, soudržné podklady penetrovat pomocí Primer Hydro HF.

    Popř. zpevnit nebo konsolidovat podklad pomocí zpěvňovačů KSE (viz návod KSE-Modul systém)

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C, až do max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte.

    Nanášet na plochu vhodným nářadím.

    Materiál aplikovat podle vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Technologická přestávka mezi jednotlivými pracovními kroky je min. 6 hodin.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Čerstvě natřené plochy chránit před deštěm, přímým slunečním zářením, mrazem, orosením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětce, ploché štětce, nanášecí plyšové válečky.

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 200 ml - 400 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,2-0,4 l/m² na jeden nátěr

   • Spotřeba se může lišit v závislosti na stavu povrchu.

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.